Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 150085Overige besluiten van algemene strekking



Besluit Gemeente Amsterdam, Instelling meerverbod 

De programmamanager van het Programma Varen

 

Overwegende:

 • -

  dat burgemeester en wethouders, op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid onder a, 3˚ van de Scheepvaartverkeerswet (SVW) voor de toepassing van die wet zijn aangewezen als bevoegd gezag voor alle scheepvaartwegen binnen de gemeente, behalve die welke worden beheerd door andere publiekrechtelijke organen;

 • -

  dat burgemeester en wethouders met hun besluit van 20 december 2018 (Gemeenteblad nummer 275012) de directeur van het cluster Ruimte en Economie mandaat hebben verleend om namens hen de bevoegdheden uit te oefenen als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet (SVW), het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (Babs) en de Verordening op het binnenwater 2010;

 • -

  dat de directeur van het cluster Ruimte en Economie met zijn besluit van 29 januari 2019 (Gemeenteblad nummer 20759) de programmamanager van het Programma Varen onder mandaat heeft verleend om namens hem de bevoegdheden uit te oefenen als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet (SVW), het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (Babs) en de Verordening op het binnenwater 2010;

 • -

  dat het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost op 7 mei 2019, positief heeft geadviseerd op het indienen van een verzoek aan de clusterstaf Ruimte en Economie om een besluit te nemen voor een meerverbod ter hoogte van de Krijn Taconiskade tussen de aangewezen ligplaats voor het pampusveer en het einde van de kade;

 • -

  dat het voornemen tot het nemen van een besluit is gedeeld met belanghebbenden in de omgeving;

 • -

  dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 BABS overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Amsterdam/Amstelland, Team Water en het stadsdeel Oost.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.9 van de Verordening op het binnenwater 2010;

 

Gezien het verzoek van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost;

 

Brengt ter algemene kennis dat zij met het oog op het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen of werken gelegen in of over scheepvaartwegen heeft besloten:

 • I

  In te trekken het besluit van 2 november 2012, Gemeenteblad 2012, Afdeling 3B, nummer 137.

   

 • II

  In te trekken het besluit van 7 juni 2019, Gemeenteblad nummer 143382.

   

 • III

  in te stellen een meerverbod voor alle schepen in de Binnenhaven IJburg langs de Krijn Taconiskade tussen de aangewezen ligplaats voor het Pampusveer en het einde van de kade.

   

 • IV

  Dit verbod ter plaatse kenbaar te maken door het aanbrengen van borden conform het verkeersteken model A.5 met daarop rechtsonder in de rode band de tekst “art 2.1.9 VOB”, in combinatie met het verkeersteken F.2a.

   

 • V

  Te bepalen dat dit besluit in werking zal treden op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en Wethouders

Namens hen,

 

 

W.E Meijburg

Programmamanager Varen

Gemeente Amsterdam

 

 

 

 

Bezwaar maken

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, kan binnen zes weken na de datum van deze brief bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en de volgende elementen bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  de redenen van uw bezwaar;

 • -

  het kenmerknummer van dit besluit;

 • -

  uw telefoonnummer;

 • -

  een kopie van dit besluit.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Bestuursdienst

Directie Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam.

 

Mocht u in de gelegenheid zijn uw bezwaar ook te faxen naar 020 256 4433, dan stellen wij dat zeer op prijs.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

De uitkomst van het besluit blijft ook gelden tijdens de bezwaarperiode. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd, maar alleen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen. Aan het aanvragen van een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

 

Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam.

 

Dit kunt u ook digitaal regelen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel DigiD (uw elektronische handtekening bij de overheid) nodig.