Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 149791Plannen | ruimtelijkTerinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Kasteelhof Heel’

Vaststelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan ‘Kasteelhof Heel’ is vastgesteld door de gemeenteraad van Maasgouw bij besluit d.d. 6 juni 2019. 

Wat is het plan?

Tussen de Kasteellaan en Kastanjelaan aan de zuidrand van Heel ligt het Sint Anna Klooster. Het klooster

bestaat uit het chateau Heel en de kapel. Om de monumentale waarde niet verloren te laten gaan, is het voornemen om het gehele terrein gefaseerd te herontwikkelen.

Het bestemmingsplan ‘Kasteelhof Heel’ betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Kern Heel’. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische verankering voor fase1 van de ontwikkeling:

Fase 1a: De ontwikkeling van een gesloten zorginstelling met maximaal 30 verzorgingswooneenheden in het voormalige chateau.

Fase 1b: de bouw van maximaal 30 reguliere levensloopbestendige nieuwbouwappartementen ten noorden van het chateau.

Voor welk gebied is dit?

Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen tussen de Kasteellaan en Kastanjelaan in Heel.

Wat ligt ter inzage?

Het bestemmingsplan ‘Kasteelhof Heel’ (NL.IMRO.1641.BPL087-VG01) met de hierbij behorende stukken liggen ter inzage. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en een toelichting.

Wanneer ligt dit ter inzage?

Het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf vrijdag 21 juni tot en met donderdag 1 augustus 2019 (dus gedurende zes weken) ter inzage.

Waar is dit raadpleegbaar?

 • 1.

  Het bestemmingsplan ‘Kasteel Heel', met de hierbij behorende stukken en voornoemd raadsbesluit, zijn raadpleegbaar in de informatieruimte van het publiekscentrum in Maasbracht, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het publiekscentrum, behalve tijdens de avondopenstelling).

 • 2.

  Het bestemmingsplan 'Kasteelhof Heel', met de hierbij behorende stukken en voornoemd raadsbesluit, wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld en wel via www.gemeentemaasgouw.nl.

 • 3.

  Verder kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan 'Kasteelhof Heel', met de hierbij behorende stukken en voornoemd raadsbesluit, raadplegen. U kunt hier onder andere op een kaart inzoomen en op die manier het bestemmingsplan inzien.

 • 4.

  Voorts wordt iedereen in de gelegenheid gesteld het bestemmingsplan 'Kasteelhof Heel', met de hierbij behorende stukken en voornoemd raadsbesluit, op het gemeentehuis (Publiekscentrum, Markt 36, Maasbracht) langs elektronische weg te raadplegen.

Hoe beroep instellen?

Tijdens de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunt u tegen voornoemd besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage:

 • 1.

  als u een belanghebbende bent, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • 2.

  als u een belanghebbende bent, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 eerste lid Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • 3.

  tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, indien u een belanghebbende bent.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. Iedereen, die beroep instelt / heeft ingesteld, heeft tevens het recht om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist). Verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Daags na afloop van de beroepstermijn treedt het vaststellingsbesluit en daardoor het bestemmingsplan in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Smets of, bij afwezigheid, met een van de andere medewerkers Ruimtelijke Ordening (tel.: 0475 – 85 25 00).

 

Maasbracht, 20 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Maasgouw