Gemeenteblad van Rheden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenGemeenteblad 2019, 149554BeleidsregelsRegeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

gelet op de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg op 14 mei 2019;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Regeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden.

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de

  CAR-UWO.

 • c.

  Fiscale ruimte: het verschil -met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer- tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

 • d.

  Individueel Keuze Budget (IKB): in geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan gebruiken voor de landelijke in de CAR-UWO en de lokaal aangewezen doelen.

 • e.

  Vakbond: organisatie, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO.

 • f.

  Vakbondscontributie: het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond.

Artikel 2 Uitgesloten van deelname

De politieke ambtsdragers van de gemeente Rheden kunnen niet deelnemen aan de (lokale) IKB-regeling.

Artikel 3 Lokale doelen

Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde landelijke doelen (kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de werkgever wordt vergoed en met inachtneming van de geldende fiscale regelgeving) gelden de volgende lokale doelen:

 • 1.

  fiets;

 • 2.

  vakbondscontributie;

 • 3.

  fiscale uitruil woon-werkverkeer;

 • 4.

  sportfaciliteiten.

Artikel 4 Fiets

 • 1.

  De medewerker kan eenmaal in de 36 maanden de keuze maken om het IKB te gebruiken voor de aanschaf van één fiets.

 • 2.

  Door deze keuze te maken, verklaart de medewerker de fiets voor meer dan de helft van het voor hem of haar van toepassing zijnde aantal werkdagen voor het woon-werkverkeer te gebruiken.

 • 3.

  De keuze van het type fiets is beperkt, de medewerker mag geen kinderfiets of motorisch aangedreven fiets kiezen. Fietsen met elektrische trapondersteuning, ook wel e-bikes genoemd, zijn toegestaan.

 • 4.

  Het maximale bedrag dat hiervoor kan worden aangewend is € 749,00 voor de fiets en € 250,00 accessoires bruto plus een fietsverzekering.

 • 5.

  De medewerker kan de keuze alleen maken als hij of zij voldoende IKB heeft.

 • 6.

  De medewerker overlegt bij de keuze de factuur van de aanschaf van de fiets. Dit kan via de IKB-module in Mijn Personeelszaken.

 • 7.

  De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van de fiets, voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de fiets of voor eventuele andere gevolgen die deelname aan deze regeling voor de medewerker met zich meebrengt.

Artikel 5 Vakbondscontributie

 • 1.

  Indien de medewerker lid is van een vakbond die de belangen van medewerkers in de gemeentelijke sector behartigt, kan hij of zij één keer per jaar het IKB aanwenden voor het doel vakbondscontributie.

 • 2.

  De medewerker overlegt bij de keuze de jaaropgave van de vakbond en het betalingsbewijs.

  Dit doet de medewerker via de IKB-module in Mijn Personeelszaken.

Artikel 6 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker kan -indien hier fiscale ruimte toe is- maandelijks het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

 • 2.

  Hiertoe wordt fiscale ruimte bepaald die maandelijks belastingvrij kan worden uitgeruild. De reisafstand is de afstand tussen de postcode van het werkadres en de postcode van het woonadres. Deze afstand wordt bepaald aan de hand van de kortste of snelste routebepaling in de ANWB-routeplanner.

 • 3.

  Het aantal kilometers dat totaal per jaar in aanmerking komt is afhankelijk van de afstand heen en terug en het aantal dagen waarop wordt gereisd. Is er al sprake van een andere vorm van reiskostenvergoeding per kilometer komt het verschil met de berekening volgens deze fiscale regeling in aanmerking voor vergoeding.

 • 4.

  De medewerker kan via de IKB-module in Mijn Personeelszaken aangeven gebruik te willen van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

 • 5.

  In geval van verhuizing geeft de medewerker dit direct aan de werkgever door via de IKB-module.

 • 6.

  Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt het uit te ruilen bedrag daarop aangepast. De medewerker geeft dit aan via de IKB-module.

 • 7.

  In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker van meer dan zes weken wordt de uitruil stopgezet.

 • 8.

  Indien de medewerker de maandelijkse uitruil wil stoppen dan geeft de medewerker dit in de IKB-module aan. Het initiatief hiertoe ligt uitdrukkelijk bij de medewerker.

Artikel 7 Sportfaciliteiten

 • 1.

  De medewerker kan de keuze maken om het IKB te gebruiken voor het bekostigen van een sportfaciliteit.

 • 2.

  Het maximale bedrag dat hiervoor kan worden aangewend is € 600,00 per kalenderjaar.

 • 3.

  De medewerker kan deze optie op elk gewenst moment van het kalenderjaar inzetten; met dien verstande dat bij opname van het IKB er wordt uitgegaan van een maximale opname van € 50,00 per maand waarbij de totale opname, afhankelijk van declaratiemoment en -bedrag, pro-rato (per maand) wordt berekend.

 • 4.

  Onder sportfaciliteiten wordt verstaan:

  • a.

   contributie voor sportvereniging(en);

  • b.

   abonnementsgelden voor een sportschool.

 • 5.

  De medewerker kan de keuze alleen maken als hij of zij voldoende IKB heeft.

 • 6.

  De medewerker overlegt bij de keuze de factuur van de contributie of het abonnement. Een betaalbewijs is ook afdoende.

Artikel 8 Gevolgen keuzes

 • 1.

  De medewerker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt.

 • 2.

  Het gebruik van het IKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. De medewerker kent deze gevolgen.

 • 3.

  Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de medewerker onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt de gemeente de verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de medewerker.

 • 4.

  Als een netto voordeel voor de medewerker vervalt door wijzigingen van wet- en regelgeving dan wordt dat niet gecompenseerd door de werkgever.

 • 5.

  Alle transacties in het IKB moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Individueel Keuze Budget gemeente Rheden, op 1 juli 2019.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ’ Regeling Individueel Keuze Budget gemeente

Rheden 2019’.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2019.

De Steeg, 20 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.