Gemeenteblad van Horst aan de Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasGemeenteblad 2019, 149081Plannen | ruimtelijkVlasvenstraat 28, Melderslo

Ontwerp-bestemmingsplan “Vlasvenstraat 28, Melderslo” (NL.IMRO.1507.MLVLASVENSTR28-BPO1)

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp “Vlasvenstraat 28, Melderslo” (NL.IMRO.1507.MLVLASVENSTR28-BPO1) ter inzage ligt.

Het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de Vlasvenstraat 28 te Melderslo kadastraal bekend gemeente Horst, sectie B, nummer 8384. Het plangebied beslaat een oppervlakte van 370 m2.

Aanleiding en doel van het bestemmingsplan 

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de wens van initiatiefnemer om de dit pand te splitsen in twee woningen. In het pand was tot 2015 café-zaal ’t Paradijs gevestigd. Thans wordt alleen het linkerdeel van dit pand bewoond door de initiatiefnemer. Het voornemen bestaat om de functie van deze linkerwoning om te zetten van bedrijfswoning naar burgerwoning en het rechterdeel van het pand, zijnde het voormalige

horecabedrijf (café-zaal) te verbouwen tot en te gebruiken als tweede burgerwoning.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

De gemeenteraad van Horst aan de Maas

t.a.v. Team Omgeving

Postbus 6005

5960 AA Horst

(onder vermelding van: “Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Vlasvenstraat 28, Melderslo”

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij afdeling Team Omgeving, tel. (077)477 97 77.

Ook kunt u met dezelfde afdeling een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 20 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

drs. R.F.I. Palmen, burgemeester.

drs. J. van der Noordt MMO, secretaris.