Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 148024Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Stedelijk Gebied- Centrum Keverdijk”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van 18 juni 2019, voor een periode van zes weken, tot en met 29 juli 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingplan “Stedelijk Gebied- Centrum Keverdijk” met identificatienummer NL.IMRO.1942. BPNCKeverdijk-ON01.

 

Omschrijving

Het plan 'Centrum Keverdijk' voorziet in een mix van appartementen en eengezinswoningen in het sociale huursegment. Tevens worden een moskee en een multifunctioneel centrum dat onderdak gaat bieden aan jongerenactiviteiten, ouderenactiviteiten, de bibliotheek en gezondheidsvoorzieningen mogelijk gemaakt. In samenhang met deze ontwikkeling wordt ook het bestaande speelveld opnieuw ingericht.

Dit initiatief past niet binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied' (2015). Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het plangebied Centrum Keverdijk ligt ten noordwesten van de kern Naarden-Vesting en wordt omsloten door de Kolonel Verveerstraat, de Majoor Kampstraat en de (woningen aan de) B. van Rooijenstraat. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Naarden, Sectie F, nummers 1426, 1534, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099 en 2112.

 

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn ligt het ontwerpbestemmingsplan “Stedelijk Gebied- Centrum Keverdijk” ter inzage bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1942. BPNCKeverdijk-ON01.

Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.942.BPNCKeverdijk-ON01

 

Inloop

Op 25 juni 2019 is er een vrije inloop van 17:00- 19:00. U kunt dan vragen stellen over het bestemmingsplan. De inloop vindt plaats in het gemeentehuis in Bussum aan de Brinklaan 35.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken, met ingang van 18 juni 2019 tot en met 29 juli 2019, kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000 1400 HA Bussum, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Stedelijk Gebied- Centrum Keverdijk”.

Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden, uitsluitend op afspraak, naar voren worden gebracht. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente via 035-2070000.