Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 147797Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 26 juni 2019

 •  

Tijdstip : na afloop petear , in principe 20:30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 

 

2.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juni 2019 en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen.

 

 

3.

Debat

 

 

4D.

Afwegingskader Woningbouw & Uitvoeringsprogramma Woningbouw

De Fryske Marren 2019 tot 2026

Voorstel:

 • 1.

  In te stemmen met de herijking van het Uitvoeringsprogramma Woningbouw De Fryske Marren 2016 tot 2026 op grond van de woonvisie De Fryske Marren 2019 tot 2023.

 • 2.

  Het afwegingskader woningbouw en het Uitvoeringsprogramma Woningbouw De Fryske Marren 2019 tot 2026 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 8B.

 

 

5D.

Begroting Recreatieschap Marrekrite 2020-2023

Voorstel: kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van recreatieschap Marrekrite en hierbij, evenals het college, af te zien van het indienen van een zienswijze.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B.

 

 

6D.

Vaststelling Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019

Voorstel: De Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 10B.

 

 

7.

Beslút

 

 

8B.

Afwegingskader Woningbouw & Uitvoeringsprogramma Woningbouw

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 

 

9B.

Begroting Recreatieschap Marrekrite 2020-2023

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 

 

10B.

Vaststelling Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 

 

11.

Sluiting

 

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.