Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 147778Overige overheidsinformatieAgenda Petear

 

 •  

Datum : 26 juni 2019

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter Petear 1 : de heerI. de Wolff

Griffier Petear 1 : de heer R.M. Koster

Voorzitter Petear 2: de heer C. van Hes

Griffier Petear 2: mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

Voorzitter Petear 3: mevrouwJ. Piersma

Griffier Petear 3: mevrouw H.D. Heijnen

 •  

 

 •  

Petear 1 Lemsterlandkamer

 •  

 

P1.1

Opening en vaststellen agenda

 

 

P1.2

Voorstel tot handhaven openbare toegankelijkheid pad Omkromte achter de Kooilaan Joure

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State;

2. Kennis te nemen van de verschillende zienswijzen ten aanzien van het pad achter de Kooilaan (Omkromte) door rechtstreeks betrokkenen;

3. Het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid af te wijzen en dus niet over te gaan tot onttrekking aan de openbaarheid.

Toelichting: Er is een verzoek om handhaving gedaan met het oogmerk om het openbaar karakter van het pad Omkromte achter de Kooilaan in Joure te herstellen. Dit verzoek is destijds afgewezen onder verwijzing naar de feitelijke situatie en de eigendomssituatie die daar onderdeel van is. De kwestie is uiteindelijk aan de rechter voorgelegd en deze oordeelde dat dit pad openbaar is. Daarnaast is er een verzoek tot onttrekken van het pad aan de openbaarheid gedaan. Daar handelt dit voorstel over. De raad wordt nu gevraagd het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid af te wijzen.

 

 

P1.3

Sluiting

 

 

 

Petear 2 Skarsterlânzaal

 

 

P2.1

Opening en vaststellen agenda

 

 

P 2 . 2

Vaststelling startnotitie "Op weg naar sport- en beweegbeleid gemeente De Fryske Marren"

Voorstel: de startnotitie ‘’Op weg naar sport- en beweegbeleid gemeente De Fryske Marren” vast te stellen.

Toelichting: In november 2017 heeft de raad via een amendement ingestemd met het opstellen van een integrale Sportnota, waarin alle facetten van sportbeoefening moeten worden ondergebracht. Tijdens een gehouden sportcarrousel en een raadsworkshop “Sportnota” is er extern en intern informatie opgehaald voor het te ontwikkelen beleid. De raad wordt nu gevraagd iets te vinden van de vervolgstappen om tot de Sportnota te komen door een startnotie over de vervolgstappen vast te stellen.

 •  

 

P2.3

Sluiting

 •  

Petear 3 Sleatkamer

 •  

 

P3.1

Opening en vaststellen agenda

 •  

 

P 3 . 2

Voorjaarsrapportage 2019

Voorstel: De voorjaarsrapportage 2019 voor kennisgeving aannemen

Toelichting: Conform de financiële verordening wordt de gemeenteraad twee keer per jaar over de voortgang van het gevoerde beleid geïnformeerd. De bijgevoegde rapportage is de eerste rapportage dit jaar, waarin het college over de voortgang in de eerste vier maanden van dit jaar rapporteert.

 •  

 

P 3 . 3

Eerste begroting GR Fryslân-West

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2020 van de GR Fryslân-West inclusief meerjarenperspectief;

2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de begroting van de GR Fryslân-West.

Toelichting: Het Algemeen Bestuur stelt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West vast, nadat de gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om hun gevoelen kenbaar te maken. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de begroting en geen wensen of bedenkingen te uiten.

 •  

 

P 3 . 4

Gemeenschappelijke regeling BPF Jaarrekening 2018, Begrotingswijziging 2019-01 en Begroting 2020

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019-1 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling BPF en geen zienswijze in te dienen.

Toelichting: De jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019-1 en de concept primitieve begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling BPF liggen ter kennisname voor. In de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar kan maken voor o.a. de begroting en de jaarrekening. Voorstel is geen zienswijze in te dienen.

 •  

 

P 3 . 5

Omgevingsvergunning zonnepark nabij Welleweg 6 te Vegelinsoord

Voorstel:

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het

realiseren van een zonnepark nabij Welleweg 6 te Vegelinsoord.

2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark nabij Welleweg 6 te Vegelinsoord. Het gaat om een oppervlakte van 5 hectare en een vergunning voor een periode van maximaal 30 jaar. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Noord - 2017”

 •  

 

P 3 . 6

Vaststelling Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019

Voorstel:

De Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019 vast te stellen.

Toelichting: De Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019 komt in de plaats van Erfgoedverordening De Fryske Marren 2018 die op 1 juli 2019 vervalt. Het college zorgt voor een aangepast beleidsadvies Gemeentelijk Erfgoed, zodat de raad na de zomer 2019 over het erfgoedbeleid kan besluiten. Omdat de verordening de beschermde status van de reeds aangewezen gemeentelijke monumenten waarborgt, is het van belang dat de raad voor 1 juli 2019 de Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019 wel vaststelt.

 

 

P3.7

Verlenging overeenkomst accountant

Voorstel: Gebruik te maken van de optie tot verlenging voor de controle van het boekjaar 2019 en gebruik te blijven maken van de accountantsdiensten van Deloitte.

Toelichting: De overeenkomst met de huidige accountant Deloitte eindigt op 31 maart 2019. Bij tevredenheid naar beide kanten, kan de overeenkomst tweemaal met twaalf maanden worden verlengd voor de boekjaren 2018 en 2019. Voor het boekjaar 2018 hebben we al gebruik gemaakt van de optie tot verlenging. We hebben dus nog eenmaal de optie tot verlenging, zodat we ook de jaarrekening 2019 kunnen laten vaststellen.

 

 

P 3 . 8

Sluiting

 •