Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2019, 145657Plannen | ruimtelijkOntwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen “Windturbines RWZI InnoFase/Duiven” met toepassing coördinatiebesluit, gemeente Duiven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maakt met toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de ontwerp-omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met de daarbij behorende stukken,  de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, de ontwerp-vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming, de ontwerp-ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming, met ingang van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 voor een ieder ter inzage liggen.

 

Planbeschrijving

Het waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de realisatie van twee windturbines met een gezamenlijk vermogen van minimaal 5 en maximaal 10 megawatt op haar terrein van de RWZI InnoFase/Duiven.  

 

Bevoegd gezag

Op basis van de Elektriciteitswet 1998, artikel 9 f, eerste en tweede lid is Gedeputeerde Staten (GS) bevoegd gezag voor de benodigde uitvoeringsbesluiten voor de aanleg of uitbreiding van windturbineparken met een capaciteit van tussen 5 en 100 megawatt. Gemeente Duiven heeft per brief d.d. 11 december 2018 aan GS verzocht deze bevoegdheden over te dragen aan de gemeente. GS heeft in de brief van 13 februari 2019 kennis gegeven deze bevoegdheden over te dragen aan de gemeente Duiven.

 

Coördinatie

Het college heeft op 11 december 2018 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling  toe te passen. Door deze coördinatie worden besluiten die met elkaar samenhangen gelijktijdig in procedure gebracht en worden daarover gegeven zienswijzen en ingestelde beroepen gelijktijdig afgehandeld.

De coördinatie heeft betrekking op de volgende ontwerp besluiten op basis van de daarvoor ingediende aanvragen:

 

 • 1.

  Ontwerp-omgevingsvergunning (Wabo, artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3)

 • 2.

  Bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a)

 • 3.

  Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder b)

 • 4.

  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c)

 • 5.

  Ontwerp-vergunning gebiedsbescherming (Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3)

 • 6.

  Ontwerp-ontheffing soortenbescherming (Wet natuurbescherming, artikel 3.3 lid 1 en lid 4, artikel 3.8, lid 1 en 5)

 

Inzage

Alle gecoördineerde besluiten inclusief alle bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088-695 3000.

 

Daarnaast is het digitaal in te zien op http://0226.ropubliceer.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.PBBAWNDTRBNWRIJ001-ON01.

 

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan een ieder een zienswijze indienen.

 

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van B&W van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonische een afspraak maken met de heer J. Pater via telefoonnummer 088-695 3000.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer T. Nijs of de heer O. van Beers via telefoonnummer 088-695 3000.