Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 141728Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 19 juni 2019

 •  

Tijdstip : na afloop van het Petear

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

2.

Debat 1 e termijn waarin inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld over de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2019

 •  

 

3D.

Jaarstukken 2018

Voorstel:

 • 1.

  Het jaarverslag en jaarrekening 2018 inclusief de bijlagen vast te stellen met een saldo van

 • 2.

  € 1.394.000.

 • 3.

  Het totale saldo ad € 1.394.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

 • 4.

  Voor de bedrijventerreinen Woudfennen III een resterende looptijd per 31-12-2018 vast te stellen van 19 jaar en voor bedrijventerrein Slotmolen een resterende looptijd per 31-12-2018 van 13 jaar.

Vervolg debat en beslút o ver dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 3 juli 2019.

 •  

 

4D.

Kadernota 2019

Voorstel:

 • 1.

  De Kadernota 2019 vast te stellen;

 • 2.

  De maatregelen begroting in balans in paragraaf 4.4 in de kadernota 2019 vast te stellen;

 • 3.

  De begroting 2019 te wijzigen conform de in deze kadernota 2019 opgenomen mutaties in de jaarschijf 2019;

 • 4.

  Jaarschijf 2020 zoals opgenomen in deze kadernota 2019 als uitgangspunt te nemen voor een eerste wijziging op de primitieve begroting 2020;

 • 5.

  De in de jaarschijven 2021-2023 opgenomen zaken als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid in de volgende planjaren.

Vervolg debat en beslút over dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 3 juli 2019.

 •  

 

5.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.