Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2019, 141649Plannen | ruimtelijkKennisgeving inspraak- vooroverleg voorontwerpbestemingsplan Middenweg 7

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken op basis van de inspraakverordening van de gemeente Stede Broec bekend dat met ingang van donderdag 13 juni 2019 het voorontwerpbestemmingsplan “Middenweg 7” ten behoeve van inspraak ter inzage ligt.

Een voorontwerpbestemmingsplan is een eerste versie van het nieuwe bestemmingsplan, waarover wij graag uw mening horen. Uw reactie helpt ons het bestemmingsplan te verbeteren voordat de officiële procedure richting vaststelling wordt opgestart.

De aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan “Middenweg 7” is de herontwikkeling van de voormalige “Op Maat” locatie aan de Middenweg 7 te Bovenkarspel naar een woningbouwlocatie voor 52 appartementen.

Inspraak

Voordat de hiervoor benodigde bestemmingsplanprocedure wordt opgestart, geven wij gelegenheid tot inspraak op het planvoornemen. Hiervoor ligt het plan met ingang van donderdag 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage.

U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0532.BPMiddenweg7-VO01

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis aan De Middend 2 te Bovenkarspel. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon: 0228-510111 of via www.stedebroec.nl

Inspraakreactie 

Een ieder kan tot en met 24 juli 2019 zijn inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel.

Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘inspraakreactie bestemmingsplan Middenweg 7’ . 

Voor het maken van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-510111. Bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de inspraak termijn. 

Inloopavond

Op 25 juni 2019 van 19.00 tot 21.00 uur zal in de Raadzaal van het gemeentehuis een inloopavond gehouden worden. Tijdens deze avond willen wij u informeren over de inhoud en procedure van het bestemmingsplan en is er gelegenheid om vragen te stellen. De ontwikkelaar is aanwezig om het woningbouwplan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. 

U bent welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis, De Middend 2 te Bovenkarspel. 

Maquete

Er is een maquete van het bouwplan gemaakt en deze is tijdens de inspraaktermijn te zien in de hal van het gemeentehuis aan De Middend 2 te Bovenkarspel. Voor het bekijken van deze maquete hoeft u geen afspraak te maken.