Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 135480Plannen | ruimtelijkOntwerp-wijzigingsplan Zonneveld 21 te Maasbree

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat op grond van de artikelen 3.1 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpwijzigingsplan ‘Demping waterbassin Zonneveld 21 te Maasbree’ ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de omzetting van een deel van het aanwezige waterbassin naar verharding en de aanleg van een nieuwe bassin, zodat de bergingscapaciteit op niveau blijft.

Wilt u het ontwerpwijzigingsplan inzien?

Iedereen kan het ontwerpwijzigingsplan en de onderliggende stukken inzien van 06 juni 2019 tot en met 17 juli 2019. Het ontwerpwijzigingsplan is samen met de hierbij behorende stukken digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl. Het IDN-nummer van de ontwerp is: NL.IMRO.1894.WZ0029. Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een papieren versie van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen in het Huis van de Gemeente, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage.

Termijn van inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt ter inzage van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019.

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze op het ontwerp-wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.