Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2019, 132709Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie Gemeente Lelystad 29-05-2019

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen en/of meldingen zijn ingediend.

  

Onderwerp: Zomerfestival Hart van Lelystad (e19075)

Aanvrager: Hart van Lelystad

Locatie: Stadhuisplein

datum: 30 juni 2019

 

Onderwerp: Viswedstrijd (nachtvissen) op karper (melding) (e19077)

Aanvrager: Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten

Locatie: Zuigerplasbos

datum: 15 t/m 16 juni 2019

 

Onderwerp: HISWA te water 2019 (e19078)

Aanvrager: HMM Exhibitions b.v.

Locatie: Bataviahaven 1

datum: 4 t/m 8 september 2019

 

Ter inzage

De aanvragen alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

 

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, zijn/haar zienswijze met betrekking tot vergunningaanvragen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten tot de burgemeester van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Het is niet mogelijk om een zienswijze over een melding in te dienen.

 

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.

 

  VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen zijn verleend.

 

Onderwerp: Kwalificatie NK Stoepranden (e19064)

Aanvrager: Stichting Lelykracht

Locatie: Stationsbalkon Noord

datum: 26 juni 2019

ingangsdatum 20 mei 2019

 

Terinzage

Het besluit alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag nadat het besluit verzonden is (hier als ingangsdatum genoemd) zes weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, bezwaar maken tegen deze vergunningverlening. U kunt uw bezwaar richten tot de burgemeester van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw bezwaar, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.

  

Apv vergunningen

 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt, bekend dat op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening de volgende exploitatie vergunning is verleend.

 

- Voorstraat 261 8226 HD OA18133

Exploitatievergunning Horeca

ingangsdatum 21 mei 2019

 

- Dukaatpassage 23 8232 GC OA18194

Exploitatievergunning Horeca

ingangsdatum 21 mei 2019

 

Ter inzage

De vergunning alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage. Eenieder kan deze inzien, uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 140320.

  

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

  

Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning

 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen.

 

- kadastrale sectie K perceelnummers 9482 en 8716 (Parkwijk)  L20190260

Oprichten van 27 woningen

- Zeepkruidstraat , Kavels 110a, 110b en 111  L20190261

Oprichten van drie vrijstaande woningen

- Waagpassage, Kadastraal perceelnummer 2806M  L20190262

Veranderen van een gevel (kozijn)

- Buitenhof, Vennendal kavel 7  L20190263

Oprichten van een woning

- Strand 15 8224 EA  L20190264

Veranderen van een voorgevel

- Woldplantsoen 17 8225 AP  L20190265

Plaatsen van een carport en het aanleggen van een uitrit

- Beukenhof 161 8212 EJ  L20190266

Plaatsen van een carport

- De Veste 16 24 8231 JJ  L20190267

Veranderen van een gevelpaneel (kozijn)

- Buitenhof, Vennendal kavel 16  L20190268

Oprichten van een woning

- Bijlweg, Overijsselseweg Kadastraal perceelnummer 1680H  L20190269

Oprichten van een tankstation, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Bestemmingsplan), het plaatsen van handelsreclame en het aanleggen van een uitrit en een weg

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend. Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

  

Verleende omgevingsvergunningen

  

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat omgevingsvergunningen zijn verleend voor onderstaande aanvragen.

 

- Woonhavenpad 14 8245 AC L20190089

Plaatsen van een woonboot

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 20 mei 2019

- Griend 14 27 8225 VA L20190170

Veranderen en vergoten van een woning (aanbouw)

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 21 mei 2019

- Groene Velden 189a L20190124

Oprichten van een modelwoning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 21 mei 2019

- Botter 25 08 8232 KP L20190168

Oprichten van een aanbouw

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 22 mei 2019

- Roderveld 44 L20190201

Oprichten van een woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 22 mei 2019

- De Schans 14 19 8231 KL L20190195

Veranderen van een woning (intern)

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 24 mei 2019

- Dukaatplein 14, Dukaatplein 16 8232 VV L20190177

Veranderen van een winkelruimte

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 27 mei 2019

 

Deze omgevingsvergunningen met de daarbij horende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij Het Informatieplein Wonen en Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

 

Tegen vergunningen, verleend met een reguliere procedure kunnen degene die rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, binnen 6 weken na ingangsdatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Nadat bezwaar is aangetekend kan, in spoedeisende gevallen, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht voorlopige voorzieningen.

 

Tegen vergunningen, verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure, kan binnen 6 weken na de datum van deze publicatie, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat beroep is aangetekend kan in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - voorlopige voorzieningen.

  Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor onderstaande aanvragen voor omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te verlengen met maximaal 6 weken.

 

- Artemisweg 17 8239 DD  L20190164

Vergroten van een bedrijfspand

  

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

  

Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat op 19 februari 2019 van rechtswege een tijdelijke omgevingsvergunning is verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (kamerverhuur) op het perceel Robbenzand 7 te Lelystad, omdat niet binnen de beslistermijn een besluit is genomen.

Datum van bekendmaking: 22 mei 2019

 

Het besluit van 2 januari 2019 wordt herroepen omdat dit besluit achteraf gezien ten onrechte is genomen op de grond dat de omgevingsvergunning van rechtswege al was verleend.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.