Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2019, 131452Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing veiligheidsrisicogebied ex artikel 2:38 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 juncto artikel 151b van de Gemeentewet

De burgemeester van Gouda

 

overwegende:

 

dat er in Gouda de afgelopen drie weken diverse autobanden zijn geweest;

 

dat er in de periode van vrijdag 3 mei tot en met vrijdag 24 mei in de nachtelijke uren op 12 verschillende plekken in de wijken De Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle in totaal 19 auto´s zijn uitgebrand;

 

dat de politie in alle gevallen uitgaat van brandstichting en uit onderzoek van de politie gebleken is dat de daders de branden op verschillende wijzen en met gebruikmaking van verschillende voorwerpen en materialen hebben gesticht;

 

dat dit onder de inwoners van Gouda heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust, gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen;

 

dat de tot nu getroffen maatregelen, zoals uitgebreid politieonderzoek, extra surveillances en instellen van buurtwachten nog niet hebben geleid tot een vermindering van het aantal branden;

 

dat er een gegronde vrees bestaat voor nieuwe autobranden binnen de gemeente Gouda, gelet op de aanhoudende autobranden van de afgelopen periode;

 

dat hierdoor sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde;

 

dat nu de bestaande maatregelen te weinig effect sorteren er behoefte is aan verdergaande maatregelen;

 

dat artikel 2, eerste lid Wet wapens en munitie onder categorie II sub 7o bepaalt dat voorwerpen, (redelijkerwijs) bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur, wapens zijn in de zin van de wet;

 

dat het om een verdere verstoring van de openbare orde als gevolg van nieuwe autobranden te voorkomen gewenst is om personen die in de nachtelijke uren in de betrokken wijken worden aangetroffen preventief te controleren op voorwerpen die redelijkerwijs zijn bedoeld of kunnen worden gebruikt om (auto)branden mee te stichten, zoals, maar niet uitsluitend, brandbare en brandversnellende vloeistoffen, brandlonten, aanmaakblokjes en brandontstekers zoals sigarettenaanstekers, lucifers en gasaanstekers;

 

dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied en op die manier de officier van justitie in staat kan stellen in die gebieden de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

dat op 24 mei 2019 overleg heeft plaats gevonden met de officier van justitie en de politie, zoals bedoeld in artikel 151b van de Gemeentewet; 

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid van de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 

gelet op:

 

het bepaalde in artikel 2:38 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 juncto artikel 151b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • 1.

  aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied de gebieden in de wijken De Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle in Gouda zoals weergegeven op bijgevoegde kaart, die deel uitmaakt van dit besluit; 

   

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op vrijdag 24 mei 2019 om 22:30 uur en dagelijks van kracht is in de genoemde gebieden tussen 22:30 uur en 04:00 uur de volgende ochtend;

   

 • 3.

  dat dit besluit geldt tot woensdag 29 mei 2019 om 04:00 uur.

   

 

Aldus besloten op 24 mei 2019,

 

de burgemeester van Gouda,

M. Salet

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Gouda, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. Het bezwaarschrift bevat in ieder geval naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden waarop het bezwaar is gebaseerd. Daarnaast moet een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt worden meegezonden.

Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat ik uitvoering geef aan het besluit, dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Bijlage: Kaart veiligheidsrisicogebieden Gouda de dato 24 mei 2019