Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 131323Overige besluiten van algemene strekkingDEFINITIEF PLAATSINGSPLAN GEWIJZIGDE LOCATIES ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS MOERWIJK NOORD II (BUURT 38), ESCAMP, DEN HAAG

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

  • er in het aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers (RIS 181743) is vastgesteld in welke buurten er gebruik gemaakt moet gaan worden van ondergrondse restafvalcontainers;

  • in het raadsvoorstel ondergrondse restafvalcontainers (RIS 160943) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

  • het ontwerp plaatsingsplan (RIS 301881) zes weken ter inzage gelegen heeft en hierop geen zienswijzen ingediend zijn;

  • op basis van het gewijzigd ontwerp plaatsingsplan II een gewijzigd definitief plaatsingsplan II is opgesteld;

 

besluit:  

 

  • I.

    het definitieve plaatsingsplan II voor de buurt Moerwijk Noord (Buurt 38) vast te stellen, waardoor het definitieve plaatsingsplan er thans uit komt te zien zoals opgenomen in de bijlage: "ORAC’S PROGRAMMA; 38 Moerwijk Noord (Escamp); Het Definitief Plaatsingsplan II”;

 

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 14 mei 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Peter Hennephof

 

Pauline Krikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

In de buurt Moerwijk Noord (Buurt 38) zijn ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. In verband met de herinrichting van de Anna Bijnslaan en omgeving zijn drie wijzigingen doorgevoerd. In de buurt Moerwijk Noord worden de locaties 38-16, 38-17 en 38-27 gewijzigd.

 

Bewoners hebben hun zienswijzen op de voorgestelde locaties kenbaar kunnen maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerp plaatsingsplan II zijn geen wijzigingen in het definitief plaatsingsplan II opgenomen.

 

Plattegrond

 

 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

 

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.