Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 131321Overige besluiten van algemene strekkingVRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN GEWIJZIGDE LOCATIES ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS DUINDORP VI (BUURT 100), SCHEVENINGEN, DEN HAAG

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • in het raadsvoorstel inzake 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 1.000 extra (RIS 280886) besloten is in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

 • in het raadsvoorstel inzake 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 1.000 extra (RIS 280886) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

 • het definitief plaatsingsplan gewijzigde locaties ondergrondse restafvalcontainers Duindorp V (Buurt 100) (RIS 302351) op 16 april 2019 is vastgesteld;

 • ten aanzien van één locatie uit het definitief plaatsingsplan V een wijziging wordt doorgevoerd;

 • belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijze op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar te maken;

 

besluit:

 

 • I.

  belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan gewijzigde locaties ondergrondse restafvalcontainers Duindorp VI voor ondergrondse restafvalcontainers in de buurt Duindorp (Buurt 100) zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: "PROGRAMMA ORAC’S 4E PROGRAMMA 1000 EXTRA; 100 Duindorp (Scheveningen); Het Ontwerp gewijzigde loc. op het Def Pp V";

 

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 14 mei 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Peter Hennephof

 

Pauline Krikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In het raadsvoorstel 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 1.000 extra (RIS 280886) is besloten om in de buurt Duindorp ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen.

Het ontwerp plaatsingsplan voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in de buurt Duindorp (Buurt 100) vrij te geven voor inspraak.

 

Ten aanzien van het definitief plaatsingsplan gewijzigde locaties ondergrondse restafvalcontainers Duindorp V, heeft nader onderzoek geleid tot één wijziging:

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 100-42H worden verplaatst naar de Zeezwaluwstraat ter hoogte van huisnummer 1, in verband met de ligging van het riool. Daarenboven wordt de nieuwe locatie met één container uitgebreid. Deze wijziging wordt aangeduid met locatienummer 100-42I.

 

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de locaties van het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Plattegrond

Inzien

U kunt de stukken inzien op:

 

Zienswijze

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door:

 • 1.

  het digitale formulier op www.denhaag.nl/afval in te vullen

 • 2.

  een e-mail te sturen naar: oracs@denhaag.nl onder vermelding van 'Zienswijze, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 3.

  schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, afdeling Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van 'Zienswijze ORAC's ontwerp-plaatsingsplan, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 4.

  U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer 14 070.

 

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het locatienummer van de ondergrondse restafvalcontainer. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven.