Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 129563Overige overheidsinformatieZakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro; Delstraat 11 A en Eikenheuvelweg 15 te Uden

Partijen

  • Gemeente Uden, hierna “Gemeente” genoemd

  • De eigenaren van het perceel gelegen aan de Delstraat 11 A en Eikenheuvelweg 15, hierna “Initiatiefnemer” genoemd

Datum overeenkomst

20 mei 2019

Locatie Exploitatiegebied

  • Van het Exploitatiegebied aan de Delstraat 11 A en Eikenheuvelweg 15 te Uden maakt de kadastrale percelen gemeente Uden, sectie R, nummer 432 gedeeltelijk en sectie P, nummer 426 gedeeltelijk deel uit.

Projectinhoud (Initiatief)

Initiatiefnemer wil op het perceel de Delstraat 11 A te Uden één woning bouwen en op het perceel aan de Eikenheuvelweg 15 te Uden 1000 m2 stallen slopen en de (overige) bestaande bebouwing herbestemming ten behoeve van een paardenhouderij.

Hoofdlijnen overeenkomst

  • De Initiatiefnemer heeft de mogelijkheid om in het Exploitatiegebied onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico het Initiatief te ontwikkelen en te realiseren conform de te verlenen omgevingsvergunning;

  • De (plan)ontwikkeling ten behoeve van en de realisatie van het Initiatief vindt plaats voor rekening en risico van de Initiatiefnemer;

  • De Initiatiefnemer heeft voor eigen rekening en risico een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen en de daarvoor vereiste onderzoeken laten uitvoeren;

  • De Initiatiefnemer betaalt aan de Gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het kostenverhaal voor het Exploitatiegebied verzekerd is;

  • De Gemeente spant zich in om met inachtneming van het publiekrechtelijke kader en haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden de noodzakelijke (planologische) procedures en de benodigde vergunningsprocedures op te starten, te behandelen en, zo mogelijk, te voltooien;

  • Eventuele planschade komt voor rekening van de Initiatiefnemer.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.