Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 123219Plannen | ruimtelijkKennisgeving op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening: Ontwerpbestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand

Inzagetermijn voor zienswijzen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 21 mei 2019 tot en met 1 juli 2019 voor een ieder ter inzage ligt het Ontwerpbestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand.

 

Ontwerp bestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand

Voor deelgebied 4 gelegen in het noordoosten van Het Klooster is uitbreiding van bedrijvenpark Het Klooster voorzien. Om deze uitbreiding planologisch mogelijk te maken wordt nu het ontwerpbestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand ter inzage gelegd. Daarnaast hebben wij in het ontwerp het gebied ten zuiden en oosten van bedrijvenpark Het Klooster in dit bestemmingsplan meegenomen om hiervoor een actueel planologisch kader te hebben. Het gaat hier met name om de bestaande (agrarische) percelen aan de Achterweg en de snelweg A27.

Hoe kunt u het plan inzien?

  • Vanuit huis kunt u het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPKL2019HER001-ON02 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen.

  • Ook ligt het plan voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

 

  • schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand; of

 

• mondeling op afspraak bij de heer M. Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17; of

 

  • digitaal met het formulier “Zienswijzen ruimtelijke plan(nen)”,

https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scZienswijze.aspx/fZienswijzeIntro

 

 

 

Vervolg

Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen persoonlijk een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in het Gemeenteblad en in de Staatscourant lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

20 mei 2019