Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 123118Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 29 mei 2019

 •  

Tijdstip : 20.30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 mei en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4 D .

Ontbinding Stichting Uitvaartcentrum Westermeer

Voorstel:

1. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de Stichting Uitvaartcentrum Westermeer om na de voorgenomen ontbinding van de stichting het batig saldo, ruim € 30.000,-, over te dragen aan de gemeente en

2. daarmee indirect in te stemmen met de voorwaarde die het bestuur van de stichting stelt aan de overdracht van de gelden: bestendiging van de functie van het uitvaartcentrum voor ten minste 10 jaar en het besteden van de gelden aan de verbetering en/of verduurzaming van het pand.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15 B .

 •  

 

5D.

Beleidsadvies Harmonisatie gemeentelijk erfgoed De Fryske Marren

Voorstel:

1. In te stemmen met het beleidsadvies Harmonisatie gemeentelijke Erfgoedbeleid De Fryske Marren

2. Aansluitend de Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 •  

 

6D.

Uitbreiden legestarief kabels en leidingen

Voorstel:

In de bij de legesverordening behorende tarieventabel een staffeltarief op te nemen in het legestarief kabels en leidingen en daartoe de Verordening leges 2019 eerste wijziging vast te stellen, volgens de in bijlage 1 bij het raadsvoorstel gevoegde tekst.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 

 

7D.

Adviesvraag Stichting Radio Spannenburg

Voorstel: Positief advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media om Radio Spannenburg opnieuw aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente De Fryske Marren.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 

 

8D.

FUMO begrotingswijziging 2019

Voorstel:

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging FUMO 2019;

2. af te zien van het indienen van zienswijzen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 

 

9D.

Vaststelling bestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5 te Elahuizen

Voorstel:

Het bestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5 Elahuizen zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPELA18WALDWEI3EN5-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 

 

10D.

Aanvraag omgevingsvergunning bouwen nieuwe melkstal perceel Delbuursterweg 17 Sondel

Voorstel:

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een melkstal op het perceel Delbuursterweg 17 te Sondel;

2. De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 

 

11D.

Nota Vastgoedbeheer

Voorstel:

De eigenaarsrol voor het gemeentelijk vastgoed in te vullen volgens de nota Vastgoedbeleid De Fryske Marren en te starten met de uitvoeringsagenda.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

 

 

12D.

Beantwoording vragen Jacobs Douwe Egberts

Dit agendapunt is op verzoek van de NCPN fractie op de agenda geplaatst.

Over dit agendapunt wordt geen besluit genomen .

 

 

13D.

Memo bij verslag Ruimtelijke Ordening 2018

Dit agendapunt is op verzoek van de NCPN fractie op de agenda geplaatst.

Over dit agendapunt wordt geen besluit genomen .

 

 

14 .

Beslút

 •  

 

15 B .

Ontbinding Stichting Uitvaartcentrum Westermeer

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

16 B .

Beleidsadvies Harmonisatie gemeentelijk erfgoed De Fryske Marren

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

17 B.

Uitbreiden legestarief kabels en leidingen

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

18B.

Adviesvraag Stichting Radio Spannenburg

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

19B.

FUMO begrotingswijziging 2019

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 

 

20B.

Vaststelling bestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5 te Elahuizen

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

21B.

Aanvraag omgevingsvergunning bouwen nieuwe melkstal perceel Delbuursterweg 17 Sondel

Voorstel: zie agendapunt 10 D.

 •  

 

22B.

Nota Vastgoedbeheer

Voorstel: zie agendapunt 11 D.

 

 

23.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.