Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

• Gelezen het collegevoorstel van 30 april 2019;

• Gelet op artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

besluit:

 

Mevrouw mr. F. Croonen aan te wijzen als Functionaris voor Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Aldus besloten in de vergadering van

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Naar boven