Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 12158Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan Het Zwaluwpark in Tienhoven

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan het Zwaluwpark in Tienhoven vanaf vrijdag 18 januari 2019 tot en met donderdag 26 februari 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Het bungalowpark het Zwaluwpark, Westbroekse Binnenweg 56 in Tienhoven krijgt de bestemming ‘woongebied (voormalig verblijfsrecreatief park)’. Daarmee wordt permanente bewoning van de recreatiewoningen legaal.

Inzien

U kunt het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan NL.IMRO.1904.WPZwaluwparkTHN-VG01 vanaf

vrijdag 18 januari 2019 tot en met donderdag 26 februari 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 26 februari 2019 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. K. Bakker of J. Braat. Zie Contact & openingstijden.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 18 januari 2019  gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.