Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 120825Overige overheidsinformatieOntheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 4181 CE te Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan danwel LPG naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 23 mei tot en met 4 juli 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij: het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer T. Reijers,

telefoon 088 – 022 50 00 of per e-mail: t.reijers@odru.nl.

Stichtse Vecht, 17 mei 2019