Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 118955Overige overheidsinformatieTerinzagelegging ontwerp programmabegrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: Regio De Vallei, Regio Foodvalley, Omgevingsdienst De Vallei en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen worden jaarlijks aan de gemeenteraad aangeboden, waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze in te dienen. De ontwerpbegrotingen komen in de raadsvergadering van 22 mei 2019 aan de orde. De ontwerpbegrotingen zijn ook voor een ieder openbaar, reden om deze nu bekend te maken.

 

U kunt de ontwerpbegrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen raadplegen op de website van de gemeente Barneveld bij de stukken voor de raadsvergadering van 22 mei 2019:

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=b63d621c-01e8-446a-8eaa-968585862a70&FoundIDs=&year=2019 

U vindt de ontwerpbegrotingen bij de volgende raadsagendapunten:

 

 • -

  Jaarverslaggeving 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 Regio Foodvalley;

 • -

  Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2020 van VGGM en Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden;

 • -

  Programmabegroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 en Jaarverslag en Jaarrekening 2018 Omgevingsdienst De Vallei (ODDV);

 • -

  Voorlopige Jaarrekening 2018 en Ontwerpbegroting 2020 van Regio De Vallei.

De ontwerpbegrotingen zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Barneveld, 13 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

Namens deze:

J.M. Kok-du Mez, afdeling Bestuur en Dienstverlening.