Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 117875Plannen | ruimtelijkGewijzigde vaststelling wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat zij op 7 mei 2019 het wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.wpsapachterdiep38-va01, gewijzigd hebben vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het plan maakt de bouw mogelijk van één vrijstaande woning op het perceel ten oosten van het Achterdiep Noordzijde 38 in Sappemeer. In het bestemmingsplan Buitengebied ligt op het perceel een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan één woning kan worden gerealiseerd. Het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38 is de uitwerking van deze bevoegdheid.

 

Ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- in de regels is in artikel 3.1, na onderdeel e, een nieuw onderdeel f ingevoegd, dat luidt “vijver, water en waterberging”;

- in bijlage 1 bij de regels is de omvang van de vereiste waterberging gewijzigd van 75m3 in 60m3.

- in de toelichting is paragraaf 4.9 tekstueel aangepast.

 

Het plan inzien

Het wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 38 met bijbehorende stukken en het collegebesluit kunt u inzien van donderdag 16 mei 2019 tot en met donderdag 27 juni 2019.

Tijdens deze periode is het wijzigingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpsapachterdiep38-va01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Sappemeer. Een papieren versie van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Tijdens de beroepstermijn (die eindigt zes weken ná de dag waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd) kan beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het vastgestelde wijzigingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het wijzigingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.