Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 117486Beschikkingen | afhandelingBoornzwaag, Mûzekamp 15 a: aanvraag vergunning verandering inrichting (milieu) ter inzage (OV 20180386/3864063)

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor deze locatie. Het gaat om het (ten opzichte van de vergunning uit 2006) gewijzigd uitvoeren van de sleufsilo’s, opslag van AdBlue en van gevaarlijke stoffen in verpakking (reinigingsmiddelen) bij de melkveehouderij (betreft legalisatie). De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing.

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 mei 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

Bent u het niet eens met dit project?

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via vorengenoemd telefoonnummer.