Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 113867Plannen | ruimtelijkVoorbereidingsbesluit Supermarkten Bergen Centrum

Burgemeester en wethouders van Bergen maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 9 mei 2019 heeft besloten:

 • a.

  Een voorbereidingsbesluit te nemen overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ("Wro") door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bergen Centrum, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0373.VBCentrumBergen-C001 (bijlage 1 bij het voorbereidingsbesluit) zoals deze ter inzage is gelegd.

 • b.

  te bepalen met toepassing van artikel 3.7, lid 4 Wro dat het verboden is het (feitelijke en/of toegestane) gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het voornoemde gebied te wijzigen voor de verplaatsing en/of nieuwvestiging van supermarkten.

 • c.

  te bepalen dat in dit voorbereidingsbesluit onder "supermarkt" wordt verstaan "een zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse groente, brood en vlees (zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse goederen (zoals huishoudelijke artikelen) worden verkocht[ op een oppervlakte van.

 • d.

  te bepalen dat in afwijking van dit voorbereidingsbesluit burgemeester en wethouders een omgevings(afwijkings)vergunning kunnen verlenen, indien de aangevraagde activiteiten niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gebied voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied Bergen Centrum waarvoor een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0373.VBCentrumBergen-C001 (bijlage 1 bij het voorbereidingsbesluit) welke met het voorbereidingsbesluit mede ter inzage is gelegd.

Aanleiding voorbereidingsbesluit

In het centrum van Bergen wordt een evenwichtige verdeling van supermarkten nagestreefd, enerzijds door inwoners en bezoekers voldoende aanbod te bieden, anderzijds door te voorkomen dat overaanbod tot ongewenste leegstand leidt. Daarbij moet voorkomen worden dat een overaanbod van supermarkten in het centrum van Bergen ontstaat, zodanig dat een (duurzame) ontwrichting van het voorzieningenniveau kan optreden. Op dit moment zijn de ruimtelijke gevolgen van een overaanbod van supermarkten in het centrum van Bergen nog onvoldoende inzichtelijk. Door het nemen van het onderhavige voorbereidingsbesluit wordt beoogd een mogelijke situatie van (duurzame) ontwrichting van het voorzieningenniveau te voorkomen. Naar aanleiding van de uitkomsten van eventueel te verrichten onderzoek zal worden bepaald of een (definitieve) beperking van de nieuwvestiging voor supermarkten zal moeten plaatsvinden. Dit eventuele onderzoek past bovendien binnen het reeds bestaande voornemen van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan "Bergen Centrum" te actualiseren, zoals dat is (voor)aangekondigd in de publicatie van 23 mei 2018.

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 mei 2019 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Ter inzagelegging voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekeningen (bijlagen 1) ligt met ingang van 10 mei 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te (1817 MR) Alkmaar. Het voorbereidingsbesluit en de tekeningen zijn ook digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht juncto bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Bergen, 10 mei 2019