Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 113319Plannen | ruimtelijkCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Bakkersweg 102 en tussen 96 en 102

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 10 mei 2019 ontwerpen ter inzage liggen van het bestemmingsplan Bakkersweg I en de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’, ‘een uitweg maken, hebben of veranderen’ en ‘houtopstand vellen of doen vellen’ aan de Bakkersweg tussen 96 en 102 in Voorthuizen.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een woning op het perceel Bakkersweg tussen 96 en 102 in Voorthuizen en een tweede woning op het perceel Bakkersweg 102. Tevens betreft het plan om ten zuiden van het perceel Bakkersweg 102 de verkeersbestemming te vergroten ten behoeve van de realisatie van een voetpad.

De raad heeft het voornemen om voor het plan een bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Bakkersweg I ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de aanvraag voor het bouwen van een woning op het perceel Bakkersweg tussen 96 en 102 in Voorthuizen, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 mei tot en met 20 juni 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1512-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1512-/NL.IMRO.0203.1512-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 9 mei 2019.