Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2019, 10850Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 5 in Oldenzaal

De gemeente heeft op 14 januari 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 66-2019 voor een omgevingsvergunning op locatie Sportlaan 5 in Oldenzaal. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft:

  • het verbreden van een uitweg.

Inzage

De stukken liggen ook ter inzage bij het bouwloket in het gemeentehuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.

Procedure

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Belanghebbenden kunnen ook digitaal bezwaar maken via http://www.oldenzaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD kunt u het bezwaarschrift digitaal invullen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 januari 2019.

Gelijktijdig kunnen belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing doen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.