Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 106601Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan Asten Veegplan 2017-1 (herstelbesluit Achtermijterbaan 1)

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 16 april 2019 het bestemmingsplan “Asten veegplan 2017-1 (herstelbesluit Achtermijterbaan 1)” heeft vastgesteld.

Het plan voorziet voor de locatie Achtermijterbaan 1 in Heusden in een aangepaste ruimtelijke onderbouwing en herstel van de planregeling. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 november 2018 (201800771/1/R6).

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer is NL.IMR0.0743.BP02017001-VS02. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 3 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 4 mei 2019 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep staat enkel open tegen de wijzigingen die verband houden met de planlocatie Achtermijterbaan 1 en kan enkel worden ingesteld door belanghebbenden die hierover tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij hierover niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.