Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 102890Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

 

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht;

Gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de afdelingsmanagers en de teamleiders en kaders zijn gesteld voor ondermandaat;

Gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 28 maart 2013, waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken, waaronder het aanwijzen van toezichthouder;

Gelet op artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

Besluit :

 

Mevrouw A. van Leijen

 

aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van de Drank- en Horecawet:

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 27 april 2019.

 

 

Hoogachtend,

De Burgemeester van Stichtse Vecht

namens haar,

 

 

 

M. V. Geradts

Teammanager Openbare Orde en Veiligheid