Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 99232Plannen | ruimtelijkBestuurlijke lus vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vanaf vrijdag 18 mei 2018 tot en met donderdag 27 juni 2018 ter inzage ligt.

Bestuurlijke lus

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft het op 2 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord op 6 maart 2018 opnieuw vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State van 4 oktober 2017 (201601663/1/R2). Met deze uitspraak wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de zogenoemde bestuurlijke lus: gebreken in een eerder vaststellingsbesluit, in dit geval dat van 2 december 2015, kunnen worden hersteld zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden doorlopen.

Wijzigingen

Op basis van de uitspraak zijn de volgende regels in het bestemmingsplan aangepast: Artikel 3.3.2 Bestemmingsregels bij Agrarisch met waarden worden de volgende bepalingen opgenomen:

 • 1.

  ter plaatse van de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ tevens voor verblijfreactie;

 • 2.

  ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – zomerwoning’ tevens voor verblijfrecreatie, met dien verstande dat de goot- bouwhoogte en de inhoud niet meer mogen bedragen dan zoals aanwezig op het moment van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan;

 • 3.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 3 onder i van het vigerende bestemmingsplan, zijn ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen’ maximaal 25 kampeermiddelen toegestaan;

 • 4.

  ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding – plattelandswoning’: één plattelandswoning

 • 5.

  de bestemming Agrarisch met waarden conform de bestemming in bestemmingsplan Landelijk gebied (2003) toe te kennen voor het oostelijke deel polder Mijnden

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG02) vanaf vrijdag 18 mei 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum gedurende zes weken zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijzigingen gedurende 6 weken, beginnend op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroepsgronden betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven plandelen.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast een beroepschrift, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.