Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2018, 97446Overige besluiten van algemene strekkingHandreiking hoogte dwangsommen en begunstigingstermijnen, gemeente Eijsden-Margraten

De “Handreiking hoogte dwangsommen en begunstigingstermijnen” vast te stellen en toe te voegen aan het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 als bijlage 3 van bijlage 5.

 

Bij de implementatie van het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 is geconstateerd dat een handreiking over de hoogte van de dwangsommen en de begunstigingstermijnen ontbreekt. In het jaarverslag VTH 2017 is in de aanbevelingen voor 2018 opgenomen dat het Integraal Omgevingsbeleidsplan dient te worden uitgebreid met een bijlage over de hoogte van de dwangsommen en de begunstigingstermijnen.

 

In het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021 is de Landelijke Handhavingsstrategie als uitgangspunt genomen ten aanzien van handhavend optreden. Deze is opgenomen in bijlage 5 van het beleidsplan. De basis van deze strategie is het optreden volgens een interventiematrix, waarbij de (mogelijke) gevolgen van een overtreding zijn uitgezet tegen het gedrag van de overtreder. Een van de interventies in dit kader is het opleggen van een last onder dwangsom. Het college komt als bestuursorgaan bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid toe. De dwangsom dient voldoende prikkelend te werken, zodanig dat de overtreder de overtreding zal beëindigen. Bovendien mag de dwangsom niet zodanig hoog zijn dat deze als straf kan worden gezien. Uit jurisprudentie in het kader van handhaving blijkt dat een redelijk te achten beleid hiervoor dient te zijn vastgelegd in het handhavingsbeleid.

 

De handreiking vormt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom het uitgangspunt. Afhankelijk van plaats in de interventiematrix (het gedrag van de overtreder, de (mogelijke) gevolgen), de omvang van de onderneming en inrichting, mate van overlast en de vereiste investeringen kan de hoogte worden aangepast. Daarnaast kan ook de begunstigingstermijn worden aangepast indien dit noodzakelijk is. De uiteindelijke hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn dient per geval te worden gemotiveerd.

 

Uitgangspunt van de voorliggende handreiking “hoogte dwangsom en begunstigingstermijnen” is het vorige Integraal Handhavingsbeleid 2012-2016. De destijds opgenomen dwangsombedragen uit 2012 zijn geïndexeerd. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen aangepast. De voorliggende handreiking voldoet daarmee aan de eis van redelijk te achten beleid.