Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 94075Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken nabij Kamelenspoor 344 te Maarssen, Stichtse Vecht.

 

 

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Het verkeersbesluit betreft het toewijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van de woning Kamelenspoor 344 te Maarssen.

 

De aanvrager voldoet aan de in de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats (GPP) 2012 onder 2.3.1. vastgelegde ‘Persoonlijke criteria’ voor het in aanmerking komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GPP-OK);

 

Met het toewijzen van een GPP-OK wordt het zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door mindervaliden bevorderd;

 

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het woonadres van de aanvrager is leidend in deze afweging.

 

Daarnaast zijn de belangen van de overige weggebruikers gewogen. Door de toewijzing van deze GPP-OK zullen de overige weggebruikers elders in de straat moeten parkeren.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om een van de openbare parkeerplaatsen ter hoogte van Kamelenspoor 344 te Maarssen formeel toe te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GGP-OK).

 

Hiervoor wordt, bij de bovengenoemde locatie, het verkeersbord E06 (bijlage 2 RVV 1990) en onderbord met het RDW-kenteken van de kaarthouder geplaatst.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Namens deze,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Maarssen, 20 maart 2018