Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2018, 93154VerordeningenVerordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017; 1ste wijziging

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: rechtspersoon zoals genoemd in artikel 3.3 die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 • c)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende maatregelen en voorzieningen voor duurzame energieopwekking, zoals opgenomen in bijlage 1, direct in, aan of nabij het gebouw van de aanvrager;

 • d)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • e)

  Revolverend fonds: een fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, stimuleringsleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • f)

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college en positieve krediettoets van de SVn, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen c.q. bijbehorende voorzieningen, die worden getroffen in, aan of nabij het gebouw van aanvrager;

 • g)

  VvE Energiebespaarlening; een lening gericht op energiebesparende of duurzaam energieopwekkende maatregelen die verstrekt wordt uit het Nationaal Energiebespaarfonds en gericht is op Verenigingen van Eigenaren;

 • h)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig bedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen, waaronder subsidies, in deze kosten.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, in de lijn van het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025, voor de rechtsvormen genoemd in artikel 3.3 die leiden tot:

 • 1

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van het gebouw.

De ambitie op lange termijn is om in 2050 als gemeente Leiderdorp volledig CO2-neutraal te zijn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1

  Deze verordening is van toepassing op gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden duurzaamheidsmaatregelen in, aan of nabij het gebouw van een Vereniging van Eigenaren of van een maatschappelijke organisatie op het grondgebied van de gemeente Leiderdorp.

 • 2

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende gebouwen:

  • a.

   bestaande gebouwen met tien of meer zelfstandige wooneenheden, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;

  • b.

   bestaande gebouwen en bijbehorende voorzieningen, in gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen.

 • 3

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende rechtspersonen:

  • a.

   Een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond, met een minimum van tien leden. De aanvraag van de stimuleringsregeling duurzaamheid, voor een gebouw genoemd in artikel 3.2 sub. a valt buiten de voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening; meer dan 75% van de hoofdsom wordt gebruikt voor het financieren van zonnepanelen en andere duurzame maatregelen zijn reeds genomen.

  • b.

   Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen, met uitzondering van toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet.

Artikel 4 Krediet

De raad stelt een krediet van € 1.000.000,- vast binnen de gemeentelijke rekening van het SVn dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van stimuleringsleningen binnen deze verordening en het toewijzen van duurzaamheidsleningen binnen de verordening “Verordening Duurzaamheidslening Leiderdorp 2017”.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen;

 • 2

  aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden;

 • 3

  beargumenteerd af te wijken van het in artikel 12.2 gestelde bedrag;

 • 4

  conform artikel 6.2 de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen te wijzigen;

 • 5

  het rentepercentage vast te stellen op basis van de rentestand van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 10 jaar of 15 jaar lineair, vermeerdert met de beheerkosten van de SVn.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1

  Deze verordening is slechts van toepassing op de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening;

 • 2

  Het college kan de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen wijzigen en maakt deze na vaststelling van wijzigingen bekend.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier, onder opgave van:

 • 1

  de contactgegevens van de aanvrager die bevoegd is om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen;

 • 2

  Kamer van Koophandel gegevens van de rechtspersoon;

 • 3

  het bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag;

 • 4

  indien de aanvrager een vereniging is: een niet ouder dan 6 maanden goedgekeurd verslag van de ledenvergadering waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening

 • 5

  energie prestatieadvies waarbij voor de aanvraag van de VvE is opgenomen dat voldaan is aan artikel 3.3 sub a;

 • 6

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7

  een raming van de kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave door middel van een offerte;

 • 8

  een planning in de tijd van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 9

  de gewenste looptijd van de lening conform artikel 12.3.

Artikel 8 Procedure aanvraag

 • 1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht , stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1

  het fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,--;

 • 4

  de aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheids-maatregelen;

 • 5

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat de maatregelen niet, of niet in voldoende mate, aan de doelstelling van deze verordening voldoen;

 • 6

  de stimuleringslening op financieel voordeligere wijze bij een andere instantie verkregen kan worden.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2

  De verstrekking van de lening geschiedt als de offerte voor de lening is geaccepteerd en de akte, als bedoeld in artikel 12.7, is ondertekend.

 • 3

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Leiderdorp en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is maximaal het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,-- en niet meer dan € 50.000,-- per rechtspersoon.

 • 3

  De aanvrager is vrij om de looptijd van de stimuleringslening vooraf vast te zetten op 10 of 15 jaar. De keuze dient bij de aanvraag te worden aangegeven.

 • 4

  Het rentepercentage over het nog niet afgeloste bedrag van de lening wordt, conform artikel 5.5, door het college vastgesteld.

 • 5

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde productspecificaties.

 • 6

  Extra (of vervroegde) aflossing van de lening is mogelijk op de vervaldatum van de eerstvolgende aflossing met een minimum van € 5.000,--. Extra aflossingen leiden tot verkorting van de looptijd van de lening.

 • 7

  Van de lening wordt, op kosten van de aanvrager, een notariële of onderhandse akte opgemaakt.

 • 8

  Bij verkoop of sloop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten, nadat deze door het college zijn goedgekeurd.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Door het college kunnen in individuele gevallen bepalingen, vastgesteld bij, of krachtens deze verordening, buiten toepassing worden gelaten of kan daarvan worden afgeweken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het doel van de regeling, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking daarvan en werkt terug tot en met 9 juni 2017.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Leiderdorp gehouden op 19 maart 2018.

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

De voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen

Bijlage 1

 

Duurzame maatregelenlijst waarbij voor VvE aanvragen geldt, dat alleen maatregelen welke niet (voor 100%) vallen onder de VvE Energiebespaarlening, in het kader van de uitvoering van de verordening in aanmerking kunnen komen:

 

 • a.

  Led-verlichting;

 • b.

  Infraroodpanelen;

 • c.

  Warmtepomp;

 • d.

  Zonnepanelen;

 • e.

  Zonneboiler;

 • f.

  Gevelisolatie;

 • g.

  Dakisolatie;

 • h.

  Vloerisolatie;

 • i.

  Bodemisolatie;

 • j.

  Hoogrendementsglas met eventueel kozijnen;

 • k.

  Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter;

 • l.

  HR-107 ketel of een vergelijkbaar/ beter rendement;

 • m.

  Groene daken;

 • n.

  Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen.