VRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN ORAC'S WILLEMSPARK (WIJK 47), CENTRUM, DEN HAAG

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • in het raadsvoorstel inzake 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 1.000 extra (RIS280886) besloten is in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

 • in het raadsvoorstel inzake 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 1.000 extra (RIS280886) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ORAC’s;

 • op basis van deze criteria een ontwerp plaatsingsplan is opgesteld;

 • voor verschillende bewoners aan de Javastraat, Koninginnegracht en Dr. Kuyperstraat de loopafstand langer is dan 125 meter;

 • belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijze op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar te maken.

besluit:

 • I.

  belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan voor ORAC’s in de wijk Willemspark (wijk 47) zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: "PROGRAMMA ORAC’S 4E PROGRAMMA 1000 EXTRA; wijk 47 Willemspark; Het ontwerp plaatsingsplan".

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 17 april 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Peter Hennephof

 

Pauline Krikke

 

 

Toelichting

 

In het raadsvoorstel 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 1.000 extra (RIS280886) is besloten in de wijk Willemspark ORAC’s te plaatsen.

 

Het ontwerp plaatsingsplan voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in de wijk Willemspark (wijk 47) vrij te geven voor inspraak.

 

Voor verschillende bewoners aan de Javastraat, Koninginnegracht en Dr. Kuyperstraat is de loopafstand langer dan 125 meter in verband met de bereikbaarheid voor het ledigingsvoertuig en het beperken van het aantal locaties op hoofdroutes.

 

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de locaties van het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond

 

Inzien

U kunt de stukken inzien op:

 

Zienswijze

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door:

 • 1.

  het digitale formulier op www.denhaag.nl/afval in te vullen

 • 2.

  een e-mail te sturen naar: oracs@denhaag.nl onder vermelding van 'Zienswijze, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 3.

  schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, afdeling Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van 'Zienswijze ORAC's ontwerp-plaatsingsplan, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 4.

  U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer 14 070.

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het locatienummer van de ondergrondse restafvalcontainer. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven.

 

 

Naar boven