Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 83148Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vanaf vrijdag 20 april tot en met donderdag 31 mei 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Straatweg 66 te Breukelen en betreft het voormalige kantoorpand van de Milieudienst. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar een woongebied. Het kantoorpand zal worden gesloopt en in totaal zullen er 29 woningen worden gerealiseerd. Er is ruimte voor 15 grondgebonden woningen, 14 appartementen en een “Koetshuis”. In het “Koetshuis” zijn zowel kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Van de 14 appartementen zullen 9 appartementen in de categorie sociale sector vallen.

Hogere waarden Wet Geluidhinder

Het bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). Uit akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van meerdere woningen, vanwege de ligging aan de Straatweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. Op grond van artikel 83 en artikel 110a biedt de Wet geluidhinder, de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van Burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze ontheffingsmogelijkheid en heeft hiervoor het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt daarom ook dit ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 20 april 2018. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

MER

Voor het nieuwe bestemmingsplan is een aanmeldnotitie opgesteld in het kader van de Wet milieubeheer. Deze aanmeldnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer. Het college van Burgemeester en wethouders heeft op basis van deze aanmeldnotitie besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor deze ontwikkeling. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Eventuele bedenkingen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen worden ingebracht in het kader van het bestemmingsplan.

Anterieure overeenkomst

Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat zij voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een “anterieure overeenkomst - fase I” is gesloten tussen de gemeente Stichtse Vecht en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904. BPStraatweg66BKL-OW01) vanaf vrijdag 20 april 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh zijn vanaf vrijdag 20 april tot en met donderdag 31 mei 2018 zonder afspraak in te zien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen

U kunt schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het ontwerpbestemmingsplan “Straatweg 66 te Breukelen” en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Straatweg 66, Z/17/119864 ”. Voor het indienen van uw zienswijze kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Broeke of de heer H. Steutel (tel. 14 0346).

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh richt u aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van “Zienswijze hogere waarden Straatweg 66, Z-2017-50074 ”.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke of de heer H. Steutel (tel. 14 0346).