Gemeenteblad van Uithoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornGemeenteblad 2018, 81479Overige overheidsinformatieREGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE UITHOORN

vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn d.d. 12 december 2017

 

Inleiding

 

Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen houden burgemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Met dit register wordt invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting.

 

Volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet dit register het volgende vermelden:

 

 • a.

  de deelnemers

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging

 • e.

  of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Naast deze wettelijk verplichte informatie vermeldt dit register tevens: de kernactiviteiten, de vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn in het bestuur en de relatie met de programma’s van de programmabegroting van de gemeente.

 

Gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Uithoorn in deelneemt:

 

 • 1.

  Gemeenschappelijke regeling Duo+

 • 2.

  Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland

 • 3.

  Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland

 • 4.

  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

 • 5.

  Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden werkorganisatie (AM Match)

 • 6.

  Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

 • 7.

  Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlandenoverleg

 • 8.

  Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland

 • 9.

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regelingen

 

1. Gemeenschappelijke Regeling Duo+

 

deelnemers

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet.

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 5 en 10 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

bedrijfsvoeringsorganisatie

Kernactiviteiten

Aan Duo+ worden taken opgedragen ter behartiging van de belangen waarvoor de gemeenschappelijke regeling is getroffen. De in dit kader voor de deelnemers uit te voeren taken worden door het bestuur vastgelegd in een openbaar takenregister (artikel 4)

Binnen de aan Duo+ opgedragen taken kunnen de volgende één en ondeelbare pakketten worden onderscheiden:

Pakket Bedrijfsvoering, bestaande uit de volgende taken:

a. ICT, informatisering en automatisering

b. Personeel en Organisatie

c. Inkoop

d. Communicatie

e. Financiën

f. Juridische zaken

g. Onderdelen van Interne Dienstverlening

Pakket Buurt & Burger, bestaande uit de volgende taken:

a. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

b. Dienstverlening

c. Beheer Openbare Ruimte

d. Sociale Zaken

e. Nieuwe uitvoeringstaken Sociaal Domein

f. Resterende onderdelen van Interne Dienstverlening

Vertegenwoordiger(s) bestuur

D.H. Oudshoorn-Tinga

Programmabegroting

Programma Organiseren

2. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

 

deelnemers

Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet publieke gezondheid

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 10, 15 en 16 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Openbare gezondheidszorgtaken

Vertegenwoordiger(s) bestuur

D.J. Zijlstra

Programmabegroting

Programma Leven

3. Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland

 

deelnemers

Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 10, 15 en 16 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Taken op het terrein van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (qua gebied samenvallend met het gebied van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Vertegenwoordiger(s) bestuur

D.J. Zijlstra

Programmabegroting

Programma Leven

4. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland

 

deelnemers

Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet op de Veiligheidsregio’s.

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Amstel 1,1011 PN  Amsterdam.

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en brandweerzorg

Vertegenwoordiger(s) bestuur

D.H. Oudshoorn-Tinga

Programmabegroting

Programma Leven

5. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (AM Match)

 

deelnemers

Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en Uithoorn.

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Sociale Werkvoorziening en Participatiewet

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 5 en 9 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Wijkermeerstraat 36, 2131 HA Hoofddorp

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

De sociale werkvoorziening en de arbeidsinschakeling.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

M.D. Polak

Programmabegroting

Programma Leven

6. Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet afschaffing Plusregio’s

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Hoofdstuk IV van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Verkeer en Vervoer

Vertegenwoordiger(s) bestuur

M.D. Polak

Programmabegroting

Programma Organiseren

7. Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Hoofdstuk III van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

D.H. Oudshoorn-Tinga

Programmabegroting

Programma Organiseren

8. Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, WOZ, Belastingwet, Gemeentewet

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Paragraaf 2.2. en Hoofdstuk III van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken voor zover het de gastgemeenten betreft.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

H. Bouma

Programmabegroting

Programma Organiseren

9. Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad en de provincie Noord-Holland

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Milieubeheer

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

De uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

D.H. Oudshoorn-Tinga

Programmabegroting

Programma Organiseren