Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 81208VerordeningenRegeling Aanvulling Individueel Keuzebudget gemeente Gooise Meren 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren,

Gelet op hoofdstuk 3, artikel 5, Car-UwoGM;

Gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

Besluiten vast te stellen het navolgende:

Regeling Aanvulling Individueel Keuzeb udget gemeente Gooise Meren 2017 .

Artikel 1 Aanvulling artikel 3:28 Car-Uwo GM: Opbouw

Aan het niet-pensioengegevende deel van het IKB wordt toegevoegd:

 • e.

  De loonwaarde van de lokale verlofuren;

Artikel 2 Aanvulling artikel 3:29 Car-Uwo GM: Doelen

In aanvulling op artikel 3:29 Car-Uwo, kan het IKB gebruikt worden voor:

 • d.

  Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer auto tot het fiscale maximum;

 • e.

  Kosten aanschaf fiets tot een maximum van € 1.000,- per jaar, inclusief verzekering en accessoires;

 • f.

  Verhuiskosten tot maximaal de bedragen die bedoeld worden in artikel 18:1:5, lid 1, onder a en c Car-UwoGM;.

 • g.

  Contributie vakbond tot een maximum van € 250,-..

Artikel 3 WKR-clausule

Indien het college beschikt over aanwijzingen dat de vrije ruimte in het kader van de Werkkostenregeling in enig jaar wordt overschreden, kan het college besluiten dat in de resterende duur van dat jaar het IKB-budget niet voor de aanschaf van een fiets kan worden aangewend.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling aanvulling Individueel Keuzebudget gemeente Gooise Meren 2017” en treedt 1 januari 2017 in werking.

Toelichting

Toelichting artikel 1

De Car-Uwo benoemt als bronnen voor het IKB-budget: vakantietoelage, eindejaarstoelage, levensloopbijdrage en het bovenwettelijk verlof. In artikel 3:28, lid 6 is bepaald dat het College extra bronnen kan aanwijzen, waarmee het IKB wordt opgebouwd. Het College heeft hiervan gebruik gemaakt en de volgende extra bron aangewezen:

lokale verlofuren:

Medewerkers hebben recht op wettelijke en bovenwettelijke verlofuren. Wettelijke verlofuren (144) kunnen niet worden omgezet in een budget. Daarom is landelijk bepaald dat deze buiten het IKB blijven. Ze worden niet toegevoegd in het IKB-budget.

 

De bovenwettelijke verlofuren bestaan uit 14,4 uren voortvloeiend uit artikel 6:2 CAR en extra verlofuren voortvloeiend uit de rechtspositieregeling van de gemeente Gooise Meren. Artikel 3:28, lid 2 Car-Uwo bepaalt dat de verlofuren voortvloeiend uit artikel 6:2 Car-Uwo worden toegevoegd aan het IKB. Deze worden dus in ieder geval omgezet in een IKB-budget.

 

Ten aanzien van de extra bovenwettelijke verlofuren, heeft het College bepaald dat deze wel aan het IKB-budget worden toegevoegd. Deze verlofuren staan genoemd in artikel 3, lid 2 van de Regeling vakantieverlof gemeente Gooise Meren 2016 (28.8) uren en in artikel 3 van het overgangsrecht fusie Naarden, Muiden Bussum (wisselend aantal uren). Het College heeft ervoor gekozen de verlofuren die voortvloeien uit Regeling vakantieverlof gemeente Gooise Meren 2016 en het overgangsrecht om te zetten in het budget IKB. Over dit deel van het budget wordt geen pensioen opgebouwd.

Toelichting artikel 2

De Car-Uwo bepaalt in artikel 3:29, lid 1, dat het IKB-budget aangewend kan worden voor het kopen van maximaal 144 verlofuren per jaar en voor bekostigen van een opleiding. Ook kan het IKB-budget als loonaanvulling worden aangewend. De Car-Uwo bepaalt in artikel 3:29, lid 2 dat het College extra doelen kan aanwijzen, waarmee het IKB wordt opgebouwd. Het College heeft hiervan gebruik gemaakt en de volgende extra bronnen aangewezen:

woon-werk auto

Op grond van de rechtspositieregeling Gooise Meren heeft de medewerker recht op een vergoeding voor gemaakte autokilometers in verband met woon-werkverkeer. Deze autokilometers worden vergoed op basis van een staffel. De bedragen die volgens de staffel worden uitbetaald zijn lager dan fiscaal maximaal is toegestaan. Dit fiscale maximum bedraagt 0.19 ct per gereden kilometer. De medewerker kan ervoor kiezen het bedrag dat volgens de staffel wordt uitbetaald aan te vullen tot het fiscaal maximum en dit te betalen uit zijn IKB-budget. Hierover hoeft de werknemer geen inkomstenbelasting te betalen.

 

 

Aanschaf fiets

Tot 1 januari 2017 was het mogelijk dat de gemeente het aankoopbedrag van de fiets voorschoot tot een maximum van € 754,-. De werknemer loste de fiets vervolgens in maximaal drie jaar af. Dit gebeurde via de salarisstrook door inhouding, bijvoorbeeld op de eindejaarsuitkering. Vanaf de introductie van het IKB is het niet meer mogelijk de fiets in drie jaar af te lossen en dient de aflossing in datzelfde jaar plaats te vinden.

 

Het voorheen geldende fiscale maximum van € 754,- is door de belastingdienst losgelaten. De maximale bijdrage uit het IKB-budget is € 1.000,-.

 

 

Verhuiskosten

De medewerker die geen verhuisplicht heeft, heeft geen aanspraak op een verhuiskostenvergoeding. Deze medewerkers kunnen hun verhuiskosten ten laste brengen van het IKB-budget, voor zover deze kosten voldoen aan het zogenoemde gebruikelijkheidscriterium. Verder is van belang dat verhuiskosten die ten laste van het IKB-budget worden gebracht, in de zogenoemde ‘vrije ruimte’ van de WKR vallen. Om beide redenen wordt het bedrag dat kan worden aangewend voor de financiering van verhuiskosten aan een maximum gebonden, overeenkomstig het maximum dat geldt voor verhuisplichtige ambtenaren, genoemd in 18:1:5, lid 1, onder a en c Car-UwoGM.

 

 

Vakbondscontributie

Voorafgaand aan de invoering van het IKB konden medewerkers op grond van het cafetariamodel de vakbondscontributie uitruilen tegen belaste loonbestanddelen. Na de afschaffing van het cafetariamodel en de invoering van het IKB wordt de mogelijkheid de vakbondscontributie uit het brutoloon te voldoen gecontinueerd..

 

De vakbondscontributie valt in de zogenoemde ‘vrije ruimte’ zoals bedoeld in de WKR.

Toelichting artikel 3

De aanschaf van een fiets ten laste van het IKB-budget valt in de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Indien de vrije ruimte wordt overschreden volgt een fiscale boete van 80%. Dit leidt tot een ernstig financieel nadeel voor de gemeente. Om die reden is in de regeling opgenomen dat als er aanwijzingen zijn dat de vrije ruimte zal worden overschreden, de aanschaf van een fiets als IKB-doel kan worden opgeschort.