Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 81204BeleidsregelsCAR-UWO 2016

 

B&W besluiten:

Vast te stellen:

 • I.

  De rechtspositieregeling voor de gemeente Gooise Meren bestaande uit:

  • a.

   de car-uwo (www.car-uwo.nl)

  • b.

   Aanvullingen Hoofdstuk 3 Car-Uwo Gooise Meren;

  • c.

   Regeling viering (ambts)jubilea en afscheid gemeente Gooise Meren 2016;

  • d.

   Regeling Reis- en verblijfkosten gemeente Gooise Meren 2016;

  • e.

   Regeling vakantieverlof gemeente Gooise Meren 2016;

  • f.

   Aanwijsbesluit werkkostenregeling gemeente Gooise Meren;

  • g.

   Studiefaciliteitenregeling gemeente Gooise Meren 2016;

  • h.

   Regeling Beschikbaarheidsdiensten gemeente Gooise Meren 2016;

  • i.

   Overgangsrecht ivm de fusie;

 • II.

  Het P&O-beleid van de gemeente Gooise Meren bestaande uit:

  • a.

   Regeling mobiliteitsbeleid gemeente Gooise Meren 2016;

  • b.

   Regeling stappenplan bij werving en selectie Gooise Meren 2016;

  • c.

   Regeling ambtelijke integriteit en gedragscode gemeente Gooise Meren 2016;

  • d.

   Protocol elektronische communicatiemiddelen gemeente Gooise Meren 2016;

  • e.

   Regeling Opleidingsbeleid Gemeente Gooise Meren 2016;

  • f.

   Stagebeleid en -regeling gemeente Gooise Meren 2016;

  • g.

   Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016;

  • h.

   Ziekteverzuimprotocol: spelregels bij ziekte gemeente Gooise Meren 2016;

1. Inleiding

Werkgever en vakorganisaties hebben in 2015 gewerkt aan één arbeidsvoorwaardenregeling voor de gemeente Gooise Meren. Gelijktijdig is overleg gevoerd over de gevolgen van de invoering van het nieuwe Hoofdstuk 3 van de Car-Uwo.

Dit overleg heeft op 19 november 2015 tot een akkoord geleid in aanwezigheid van toenmalig wethouder Timmerman van Muiden, tevens plaatsvervangend portefeuillehouder P&O in de Stuurgroep fusie NMB. Vervolgens hebben zowel de Stuurgroep (op 30 november 2015) als de achterban van de vakorganisaties ingestemd met het akkoord. Vervolgens hebben de afzonderlijke colleges de nieuwe rechtspositieregeling voorlopig vastgesteld. Definitieve vaststelling door het nieuwe college van Gooise Meren dient nog plaats te vinden. Daartoe dient dit voorstel.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van de landelijk overeengekomen rechtspositieregeling (de Car), de uitwerkingsovereenkomst (de UwoGM) en de lokale aanvullingen op de landelijk overeengekomen rechtspositieregeling.

Het vaststellen van het overgangsrecht in het kader van de fusie Muiden, Naarden en Bussum.

Het vaststellen van het P&O-beleid van de gemeente Gooise Meren.

Hierdoor worden de arbeidsvoorwaarden en het P&O-beleid van de fusiegemeenten geüniformeerd en wordt het landelijk overeengekomen arbeidsvoorwaardenakkoord doorgevoerd in de gemeente Gooise Meren.

3. Argumenten

I. T.a.v. de rechtspositieregeling voor de gemeente Gooise Meren:

Car-Uwo

De Car-Uwo wordt landelijk overeengekomen door enerzijds de VNG als werkgeversorganisatie en anderzijds representatieve vakorganisaties. Op grond van de statuten van de VNG moet de Car door elke gemeente worden overgenomen. De UWO is een aanvulling op de CAR. Gemeenten zijn vrij te besluiten of zij de UWO overnemen.

Na overleg in het BGO fusie Muiden, Naarden, Bussum heeft de Stuurgroep voorlopig besloten naast de Car ook de Uwo over te nemen. De argumenten hiervoor waren:

 • de Car en de Uwo vormen tezamen een coherente rechtspositieregeling;

 • dat de vaststelling gebeurt door de VNG en de centrales van overheidspersoneel waarborgt dat sprake is van een kwalitatief hoogstaande rechtspositieregeling is, wat op het niveau van de gemeente Gooise Meren niet op eenzelfde niveau kan worden georganiseerd;

 • het volgen van de Car-Uwo waarborgt dat de rechtspositieregeling steeds up-to-date is.

Lokale aanvullingen

Hoewel door het volgen van de Car-Uwo veel rechtspositionele onderwerpen zijn geregeld, zijn er nog een aantal witte vlekken. Ook blijkt er in de praktijk behoefte aan uitvoeringsregelingen. Door middel van lokale aanvullingen worden deze ingevuld. Dit betreft:

 • Lokale aanvullingen op hoofdstuk 3. Voor wat betreft deze regeling: alleen de artikelen met drie cijfers (#:#:#) zijn aanvullingen op de Car-Uwo die in de gemeente Gooise Meren zijn overeengekomen en vastgesteld. De artikelen met twee cijfers (#:#) zijn landelijke overeengekomen bepalingen, die de gemeente op grond van de statuten van de VNG moet overnemen. Met het oog op de leesbaarheid zowel de landelijke bepalingen als de lokale aanvullingen in een bestand geplaatst.

 • Regeling viering (ambts)jubilea en afscheid gemeente Gooise Meren 2016;

 • Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Gooise Meren 2016;

 • Regeling vakantieverlof gemeente Gooise Meren 2016;

 • Aanwijsbesluit Werkkostenregeling gemeente Gooise Meren 2016;

 • Regeling Studiefaciliteiten gemeente Gooise Meren 2016;

 • Regeling Beschikbaarheidsdiensten gemeente Gooise Meren 2016;

Overgangsrecht

Voorafgaand aan de fusie zijn de arbeidsvoorwaarden van Muiden, Naarden en Bussum in beeld gebracht en vergeleken met de rechtspositieregeling van de gemeente Gooise Meren. In overleg met het Bijzonder Georganiseerd Overleg is voor de medewerkers die zijn overgegaan naar de nieuwe gemeente overgangsrecht tot stand gekomen. Ook dit overgangsrecht dient nog formeel te worden vastgesteld.

II. P&O-Beleid

Voorafgaand aan de fusie is het P&O-beleid van de toenmalige gemeenten geüniformeerd en

heeft met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) hierover overleg plaatsgevonden. In november 2015 heeft de BOR ingestemd met de verschillende documenten. Dit betreft:

 • -

  Regeling mobiliteitsbeleid gemeente Gooise Meren 2016;

 • -

  Regeling stappenplan bij werving en selectie Gooise Meren 2016;

 • -

  Regeling ambtelijke integriteit en gedragscode gemeente Gooise Meren 2016;

 • -

  Protocol elektronische communicatiemiddelen gemeente Gooise Meren 2016;

 • -

  Regeling Opleidingsbeleid Gemeente Gooise Meren 2016;

 • -

  Stagebeleid en -regeling gemeente Gooise Meren 2016;

 • -

  Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016;

 • -

  Ziekteverzuimprotocol: spelregels bij ziekte gemeente Gooise Meren 2016.

4. Houd rekening met

De vakorganisaties beschikken over het ‘recht van overeenstemming’ als het gaat om het vaststellen of wijzigen van rechtspositionele aangelegenheden. Dit recht van overeenstemming betekent in de praktijk dat het college voor het vaststellen of wijzigen van arbeidsvoorwaarden afhankelijk is van voorafgaande overeenstemming met de vakorganisaties. Als het college de rechtspositionele regelingen niet of gewijzigd wilt vaststellen, is daarvoor voorafgaand overleg met het GO.

Ook voor het P&O-beleid geldt dat deze tot stand zijn gekomen na overleg en instemming met/van de BOR. Wijzigingen in het P&O-beleid zullen opnieuw met de medezeggenschap besproken moeten worden.

5. Middelen

De arbeidsvoorwaarden van medewerkers worden bekostigd uit de bestaande P&O-budgetten.

6. Communicatie

Deze regelingen worden gepubliceerd op intranet en op www.wetten.nl.

7. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

N.v.t.