Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2018, 74172BeleidsregelsGeactualiseerde Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 20 maart 2018 het ‘Besluit van de gemeente Haarlemmermeer van 20-3-2018 met kenmerk 2018.0014073, tot vaststelling van een geactualiseerde Beleidsregel voor het toepassen van PFOS- en PFOA-houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de gemeente Haarlemmermeer’ hebben vastgesteld (geactualiseerde Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente Haarlemmermeer).

In de bodemwetgeving zijn geen normen voor PFOS en PFOA vastgesteld en is geen achtergrondwaarde bekend. Op grond van het Besluit Bodemkwaliteit in combinatie met de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet Bodembescherming (art. 13 Wbb) hebben B&W bepaald hoe zij omgaan met het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente Haarlemmermeer, waarin PFOS- en/of PFOA zijn aangetroffen.

Het ‘Besluit van de gemeente Haarlemmermeer van 3 oktober 2017 met kenmerk 2017.0055034, tot vaststelling van een Beleidsregel voor het toepassen van PFOS- en PFOA-houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de gemeente Haarlemmermeer’ wordt hierbij ingetrokken.

Inwerkingtreding

De geactualiseerde Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente Haarlemmermeer treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.