Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2018, 70062VerordeningenOnderwerp: Intrekking Brandbeveiligingsverordening gemeente Hardenberg

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 13 februari 2018;

Besluit:

 

  • 1.

    De Brandbeveiligingsverordening gemeente Hardenberg in te trekken.

  • 2.

    .....

  • 3.

    .....

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van uw besluit.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 3 april 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders