Beschikking Activiteitenbesluit, Kooltuin 1 te Delfgauw

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor afscherming assimilatiebelichting in de donkerteperiode. De locatie betreft Kooltuin 1, 2645 AX te Delfgauw.

Bezwaar

De beschikking is op 28 maart 2018 verzonden. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker, onder vermelding van het zaaknummer 00495547. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven