Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2018, 62208Overige besluiten van algemene strekkingBesluit wijziging tarieventabel Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 10 van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018;

 

besluit:

 

tot het aanbrengen van de volgende wijziging in de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018:

 

• het tarief voor het verkrijgen van een duplicaat-milieupas naar beneden bij te stellen tot € 15,00 (titel 1,hoofdstuk 19, artikel 3.1)

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw drs. J. Vonk - Vedder