Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2018, 5431BeleidsregelsBeleidsregels ‘Sportstimulering’, ‘Deskundigheidsbevordering kaderleden georganiseerde sportverenigingen’ en ‘Organisatie voorronde/finale erkend sportkampioenschap’.

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roermond

besluit

vast te stellen de beleidsregels ‘Sportstimulering’, ‘Deskundigheidsbevordering kaderleden georganiseerde sportverenigingen’ en ‘Organisatie voorronde/finale erkend sportkampioenschap’.

 

Beleid

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

De nota ‘Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt’.

Doelstelling

 • 1.

  Bevorderen van sporten en bewegen, gericht op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de sociale participatie van burgers van de gemeente Roermond.

 • 2.

  Het benutten van de stimuleringsfunctie van sportbeoefening door talenten en topsporters om bij te dragen aan de breedtesport.

 • 3.

  Bijdragen aan de hoofddoelstelling en speerpunten van het ‘Sport en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt’.

 • 4.

  Vitale en sterk georganiseerde sportverenigingen met gekwalificeerde kaderleden.

Soort subsidie

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008).

Subsidiecriteria

Beleidsregel ‘Deskundigheidsbevordering kaderleden georganiseerde sportverenigingen’:

 • 1.

  Georganiseerde sportverenigingen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen voor opleiding van kaderleden;

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een georganiseerde sportvereniging gevestigd in Roermond;

 • 3.

  Subsidie wordt verstrekt voor opleidingen tot en met niveau 3 van de kwalificatieprofielen ‘trainer-coach’, ‘instructeur’ en ‘official’ van de door NOC*NSF met de sportbonden overeengekomen Kwalificatiestructuur Sport (KSS);

 • 4.

  De subsidieaanvrager dient bij de aanvraag het betreffende opleidingsniveau te vermelden, zoals dit door de overkoepelende sportbond wordt aangemerkt en is opgenomen in de KSS.

 

Beleidsregel ‘Organisatie voorronde/finale erkend sportkampioenschap’:

 • 1.

  Georganiseerde sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de organisatie van een voorronde en/of de finale van een officieel sportkampioenschap van minimaal provinciaal tot maximaal nationaal niveau in Roermond.

 • 2.

  Het betreft daarbij de voorronde en/of de finale van het officieel door de overkoepelende bond erkend en aangewezen kampioenschap van minimaal provinciaal niveau (LK) tot maximaal nationaal niveau (NK).

 • 3.

  Subsidieaanvrager: een in Roermond gevestigde georganiseerde sportvereniging. De sportvereniging is aangesloten bij de desbetreffende overkoepelende sportbond en deze sportbond is lid van / aangesloten bij NOC*NSF.

 • 4.

  Bij de subsidieaanvraag wordt, behalve een begroting, een plan ingediend waarin is opgenomen:

  • o

   De begindatum en de duur van het kampioenschap;

  • o

   Een beschrijving van het kampioenschap (tak van sport, disciplines, leeftijden, etc.);

  • o

   De sportlocatie/sportaccommodatie waar het kampioenschap wordt gehouden;

 • 5.

  Uit de aanvraag dient de erkenning van het kampioenschap en de toewijzing aan de aanvrager te blijken.

 • 6.

  Dezelfde georganiseerde sportvereniging kan maximaal voor drie kampioenschappen per kalenderjaar een aanvraag op basis van deze beleidsregel indienen.

 

Beleidsregel ‘Sportstimulering’

 • 1.

  Georganiseerde sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een activiteit met als doelstelling het werven van nieuwe leden.

 • 2.

  De voorgenomen activiteit is gericht op minimaal één van de volgende drie specifieke doelgroepen: ‘jongeren 12-18 jaar’, ‘senioren 55+’ en ‘mensen met een beperking’. Voor deze doelgroepen geldt dat de deelnemende personen op het moment van de activiteit geen lid zijn bij de subsidieaanvrager.

 • 3.

  De voorgenomen activiteit bestaat uit een programma van meerdere kennismakingsmomenten.

 • 4.

  De deelnemer aan de activiteit krijgt direct na afloop van de activiteit de mogelijkheid om meteen lid te worden van de vereniging.

 • 5.

  Subsidieaanvrager: een in Roermond gevestigde georganiseerde sportvereniging. De sportvereniging is aangesloten bij de desbetreffende overkoepelende sportbond en deze sportbond is lid van / aangesloten bij NOC*NSF.

 • 6.

  De te subsidiëren activiteit wordt door een georganiseerde sportvereniging in samenwerking met minimaal één andere partner georganiseerd.

 • 7.

  Bij de subsidieaanvraag wordt een activiteitenplan overgelegd waarin, behalve de begroting, is opgenomen:

  • o

   De begindatum en de duur van de activiteit;

  • o

   Een beschrijving van de doelstelling en beoogde meetbare prestaties en beoogde effecten van de activiteit;

  • o

   Een beschrijving hoe het beoogde doel bereikt wordt;

  • o

   Een opgave van de partner(s) waarmee wordt samengewerkt;

 • 8.

  De subsidieontvanger is bereid een presentatie over de activiteit te houden tijdens het ‘Sportcafé’. In die presentatie wordt ingegaan op inhoudelijke en financiële aspecten en de opgedane ervaringen en resultaten. De presentatie dient ter lering en inspiratie voor de overige lokale georganiseerde sportverenigingen.

Subsidiemethode

Beleidsregel ‘Deskundigheidsbevordering kaderleden georganiseerde sportverenigingen’:

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten;

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking cursuskosten inclusief inschrijfkosten, examenkosten en aanschafkosten van verplicht studiemateriaal;

 • 3.

  Het subsidiebedrag per kalenderjaar bedraagt maximaal € 1.500,- per georganiseerde sportvereniging.

 

Beleidsregel ‘Organisatie voorronde/finale erkend sportkampioenschap’:

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500,- bij een Limburgs Kampioenschap en een maximum van € 1000,- bij een Nationaal Kampioenschap.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor de organisatie van het kampioenschap. Uitgezonderd zijn kosten gemoeid met verteer en vertier.

 

Beleidsregel ‘Sportstimulering’

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten van de activiteit.

 • 2.

  De maximale subsidie die aan een activiteit kan worden verstrekt bedraagt € 1.000,-.

 • 3.

  Het maximale subsidiebedrag per subsidieaanvrager bedraagt per kalenderjaar € 1.500,-.

 • 4.

  Per subsidieaanvrager worden per kalenderjaar maximaal drie aanvragen gesubsidieerd.

 • 5.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor organisatie en uitvoering van de activiteit. Uitgezonderd zijn kosten gemoeid met verteer en vertier.

 

Voor de 3 beleidsregels geldt verder dat:

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 2.

  De subsidie dient te worden aangevraagd via het hiervoor opgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor deze beleidsregel tezamen bedraagt totaal € 23.000,- per jaar (peiljaar 2018).

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 februari 2018 en de huidige beleidsregel ‘Sport – eenmalige subsidie’ wordt met ingang van 1 februari 2018 ingetrokken.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest