Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2018, 48861Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer op grond van artikel 9 van de Wegenwet, van fietspad tussen de Grote Brekkenstraat, ter hoogte van het Slufterplantsoen, en het Madisonpad met daarin gelegen de Slufterbrug, kadastraal bekend onder nrs. 2033, 31, 4784.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 1, zesde lid van het Algemeen delegatiebesluit Almere 2011;

 

BESLUIT

 

1. Het fietspad tussen de Grote Brekkenstraat, ter hoogte van het Slufterplantsoen, en het Madisonpad met daarin gelegen de Slufterbrug, kadastraal bekend onder nrs. 2033, 31, 4784, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, op grond van artikel 9 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer te onttrekken;

 

2. De raad en het college van gedeputeerde staten van Flevoland van dit besluit per brief op de hoogte te stellen.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit, binnen zes weken na de dag waarop het bekend is gemaakt, bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 februari 2018.

Burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,

R. Wielinga F.M. Weerwind