Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 44462Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit alcoholverbod

Het college van Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht heeft bij besluit van 20 februari 2018 op grond van het bepaalde in artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2014, in het belang van de handhaving van de openbare orde, besloten dat in relatie tot de kermis welke gehouden wordt op de parkeerplaatsen bij de Maarsseveense Plassen, voor de periode van 21 tot en met 25 maart 2018 en voor het dance event Ultrasonic wat gehouden wordt op 14 juli 2018 op het terrein van de Maarsseveense Plassen, een alcoholverbod van kracht zal zijn op openbaar gebied. Het verbod geldt voor de kermis van 21 maart 2018 van 12:00 uur tot en met 26 maart 2018 01:00 uur. Voor Ultrasonic geldt het verbod van 14 juli 2018 van 10:00 uur tot en met 15 juli 2018 03:00 uur.

Het alcoholverbod geldt voor de parkeerplaats en de wegen en paden rondom het recreatieterrein Maarsseveense Plassen, alsmede de Gageldijk (niet zijnde de bebouwde kom) tot aan de gemeentegrens van Utrecht. In het aangewezen openbare gebied is het gebruik van alcohol niet toegestaan en is het tevens verboden aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Tegen bovenstaand besluit kan elke belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient bij burgemeester en wethouders te zijn ingediend binnen zes weken volgend op de dag  van bekendmaking van het besluit. Het  bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Endelhovenlaan 1, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het besluit en de daarbij behorende kaart waarop het gebied waarvoor het verbod geldt is gemarkeerd, liggen tijdens de gebruikelijke openingstijden  ter inzage op het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 te Maarssen.