Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2018, 43738VerordeningenRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar

 

besluit:

 

 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • gelet het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg het ‘Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 06 januari 2015.

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 

tot het vaststellen van de navolgende,

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gemeente Alkmaar

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  De werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar.

 • 2.

  Buitengewoon ambtenaar: De bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het reglement op de burgerlijke stand.

 • 3.

  CAR/LAR: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Lokale arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Alkmaar.

 • 4.

  Een vaste huwelijkslocatie is een locatie die door de gemeenteraad structureel als huis der gemeente is aangewezen.

 • 5.

  Een vrije huwelijkslocatie is een locatie die op verzoek van het bruidspaar door het college eenmalig als huis der gemeente is aangewezen.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap op maandag t/m vrijdag op een vaste huwelijkslocatie gelijk aan vier maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/LAR.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap op maandag t/m vrijdag op een vrije huwelijkslocatie gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/LAR.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap op zaterdag op een vaste huwelijkslocatie gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/LAR.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap op zaterdag op een vrije huwelijkslocatie gelijk aan zesmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/LAR.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap op een zondag op een vrije huwelijkslocatie gelijk aan zesmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/LAR.

 • 6.

  De vergoeding bedoeld in het eerste tot en met vijfde lid, wordt verhoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3 tweede lid van de CAR/LAR en het percentage van de eindejaarsuitkering op grond van artikel 3:6 van de CAR/LAR.

 • 7.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid tot en met vijfde lid wordt verhoogd met het percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 CAR/LAR van toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste ziektedag verstaan de eerste dag waarop de buitengewoon ambtenaar is aangewezen tot voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en waarvoor de buitengewoon ambtenaar is verhinderd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/LAR.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/LAR.

Artikel 6 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/LAR.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar: De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/LAR zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Alkmaar” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015

 • 2.

  Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen de Rechtspositieregelingen voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zoals deze door het college van de gemeente Graft-De Rijp, door het college van de gemeente Schermer en door het college van de gemeente Alkmaar (oud) zijn vastgesteld.

 • 3.

  De in het tweede lid van dit genoemde artikel blijven van toepassing op feiten en gebeurtenissen die zich voor 1 januari 2015 hebben voorgedaan

   

Alkmaar, 06 januari 2015