Gemeenteblad van Wassenaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarGemeenteblad 2018, 40861VerordeningenRegeling AO-reclamedisplays Wassenaar 2018

[De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd. De rectificatie betreft de vermelding vande naam van de gemeente bij de ondertekening.]

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar overwegende dat:

 

 • 1.

  het met het oog op de bruikbaarheid van de weg, een veilig en doelmatig gebruik en veilig en doelmatig beheer en onderhoud daarvan, alsmede met oog op redelijke eisen van welstand en ter voorkoming van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak;

 • 2.

  een vast, uniform netwerk van reclamedisplays leidt tot een hogere kwaliteit en daarmee tot een verbetering van het aanzien van de openbare ruimte;

 • 3.

  de administratieve lasten worden verminderd door het verlenen van een concessie aan één concessiehouder;

het gewenst is nadere regels te stellen voor het plaatsen van reclamedisplays van het A0-formaat rond lichtmasten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, vijfde lid, onder a, van de Algemene Plaatselijke verordening (hierna: APV);

besluiten:

 

vast te stellen “Regeling voor het plaatsen van A0-reclamedisplays 2018”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  A0-reclamedisplay: frame bevestigd rondom lichtmast, bedoeld voor affiches van het A0-formaat, zijnde 1 m2. Deze reclame wordt ook aangeduid als driehoeksborden, sandwichborden of 2-signsborden. Deze reclamevorm wordt vaak gebruikt voor culturele affichage, promotie van evenementen, maar in tweede instantie ook door lokale ondernemers voor de promotie van hun producten en/of diensten;

 • 2.

  concessie: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en de gemeente en die betrekking heeft op het mogen exploiteren van reclame op gemeentegrond, en waarvoor de tegenprestatie bestaat uit hetzij uitsluitend het recht de dienst die het voorwerp van de overeenkomst vormt, te exploiteren, hetzij uit dit recht en een betaling;

 • 3.

  concessiehouder: een ondernemer aan wie een concessieopdracht is gegund.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 • 1.

  De A0-reclamedisplays zijn primair bedoeld voor campagnes ten behoeve van aankondigingen voor niet-commerciële evenementen. Bij voldoende beschikbaarheid mogen de displays ook voor andere campagnes worden gebruikt.

 • 2.

  De reclamedisplays dienen te worden bevestigd rond lichtmasten in vaste frames van duurzaam, weer- en vandalismebestendig materiaal.

 • 3.

  De toegankelijkheid van de weg voor weggebruikers mag niet worden belemmerd.

 • 4.

  De verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen, bijvoorbeeld door het ontnemen van zicht bij voetgangersoversteekplaatsen en scholen.

 • 5.

  Plaatsing binnen een straal van 40 meter van kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen is niet toegestaan.

 • 6.

  De displays moeten passen in de omgeving. De displays mogen niet vlak voor een monument of beeldbepalend pand worden geplaatst.

 • 7.

  De displays dienen te allen tijde net, schoon en heel te zijn.

Artikel 3 Concessie

 • 1.

  Het recht om de reclamedisplays zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, te mogen exploiteren wordt middels een aanbesteding gegund aan één concessiehouder. Hiertoe wordt met deze concessiehouder een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten.

 • 2.

  In de overeenkomst met de concessiehouder worden nadere afspraken gemaakt over de tariefstelling en aard van de campagnes, kwaliteit van de displays, verkeersveiligheid, duurzaamheid, financiële afdracht en overige rechten en verplichtingen.

Artikel 4 Aantal en locaties

 • 1.

  In de gemeente zijn maximaal 30 reclamedisplays toegestaan.

 • 2.

  De aangewezen locaties zijn opgenomen in bijlage 1: Locatielijst.

 • 3.

  Er zijn geen andere locaties toegestaan dan de aangewezen locaties opgenomen in de locatielijst. Dit komt een veilig en doelmatig gebruik van de weg ten goede. Ook wordt hiermee exclusiviteit en uniformiteit gegarandeerd.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid is het concessieverlener gedurende drie weken voor algemene verkiezingen toegestaan tijdelijke A0-reclame aan te brengen op daartoe door het college aangewezen verkiezingslocaties.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid is het concessieverlener gedurende drie weken bij aanvang van het nieuwe schooljaar toegestaan tijdelijke A0-reclame bij scholen te plaatsen om het verkeer op die plekken te beïnvloeden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • 1.

  De plaatsing en exploitatie mogen geen schade toebrengen aan de weg of aan lichtmasten.

 • 2.

  Eventueel toegebrachte schade aan eigendommen van de gemeente zal worden verhaald op de concessiehouder.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Intrekken “Regeling reclame-uitingen Wassenaar 2014” terzake voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1. van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Regeling A0-reclamedisplays 2018”.

 

Wassenaar, 18 december 2017

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

De secretaris,

H. Oppatja

de waarnemend burgemeester

Ch.B. Aptroot

Bijlage 1: Locaties Wassenaar

 

Serie A

 

 

Serie B

 

Serie C

 

nr.

Straat

lm

Straat

lm

Straat

lm

1

Bellesteynlaan

20

Ter Weerlaan

14

Ter Weerlaan

12

2

Van

Oldenbarneveltweg

4

Prinsenweg

70

Prinsenweg

74

3

Rijksstraatweg

48

Rijksstraatweg

52

Rijksstraatweg

58

4

Rijksstraatweg

64

Rijksstraatweg

70

Rijksstraatweg

75

5

Starrenburglaan

18

Starrenburglaan

30

Starrenburglaan

38

6

Stoeplaan

3

Wittenburgerweg

10

Stoeplaan

30

7

Storm van 's-Gravenzandeweg

60

Storm van 's-Gravenzandeweg

50

Storm van 's-Gravenzandeweg

56

8

Van

Duivenvoordelaan

7

Van

Duivenvoordelaan

30

Van

Oldenbarneveltweg

9

9

Wittenburgerweg

21

Wittenburgerweg

40

Wittenburgerweg

50

10

Amonslaantje

2

Amonslaantje

5

Rijksstraatweg-Zuid

G49

 

 

 

 

 

 

 

Reserve

 

 

 

 

 

 

Van

Cranenburchlaan

63

 

 

 

 

 

Van

Cranenburchlaan

69

 

 

 

 

 

Rijksstraatweg-Zuid

513