Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 37796Overige overheidsinformatieOntwerpbesluit hogere grenswaarde Floralaan (Loverbosch fase 2)

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van 7 woningen in het plan Loverbosch fase 2 in de eerstelijns bebouwing langs de Floralaan. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde ontwikkeling van deze 7 woningen niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Floralaan.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 23 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.