Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2018, 32974Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan ‘Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder’

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad van Eemnes op 29 januari 2018 het bestemmingsplan Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit besluit is genomen ingevolge van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestemmingsplan heeft het kenmerk NL.IMRO.0317.ZuidpBT1herz-Va01.

Inhoud bestemmingsplan

Direct aan de westzijde van het woongebied Zuidpolder ligt het bedrijventerrein Zuidpolder. Dit bedrijventerrein ligt tussen het woongebied en de snelweg A27 in. Het bestemmingsplan 'Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder' is vastgesteld om een verschuiving van de voorgevelrooilijn aan de buitenrand mogelijk te maken van 12 naar 8,5 meter.

Bij de vaststelling van het plan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen luiden als volgt:

  • a.

    In artikel 3.4, lid 1 van de bestemmingsplanregels zijn de haakjes bij grootschalige verwijderd wegens strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

  • b.

    de afwijking om het mogelijk te maken om 100 % van het bedrijfsoppervlak in gebruik te nemen als kantoorvloeroppervlak is wegens strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening verwijderd:

  • c.

    De mogelijkheid voor het realiseren van een schijngevel met een bouwhoogte van 8 tot 10 meter in de rooilijn.

Periode van terinzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolderligt vanaf 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035). Het bestemmingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend door degene die eerder een zienswijze bij de raad heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken een beroepschrift indienen.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kan voor spoedeisende zaken een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Ook voor een dergelijk verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.