Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2018, 32002Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving beschikking instemming evaluatieverslag BUS-sanering Scheepmakersdijk 51 en 53 te Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Wij hebben voor de locatie Scheepmakersdijk 51 en 53 het volgende besluit genomen:

Wij stemmen conform artikel 14 BUS in met het door ingediende evaluatieverslag. Voor de locatie gelden gebruiksbeperkingen.

Op de voorbereiding van het besluit is titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Informatie beschikking

Voor meer inhoudelijke informatie over de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer O.F. Jelsma, via telefoonnummer 14 023.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken bezwaar maken tegen deze beschikking in de vorm een bezwaarschrift. De termijn vangt aan op 15 februari 2018 en loopt tot 29 maart 2018. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, t.a.v. de Concernstaf, commissie bezwaar- en beroepschriften, postbus 511, 2003 PB Haarlem. De indiening is vrij van kosten. Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • -

  de redenen van uw bezwaar;

 • -

  uw ondertekening.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de bezwarentermijn, tenzij voor dit tijdstip een bezwaarschrift is ingediend en tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Informatie over betaling van griffiekosten wordt u verstrekt door de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage/informatie Wet bodembescherming (Wbb)

De stukken waarop de beslissing is gebaseerd, kunt u vanaf 15 februari 2018 tot 29 maart 2018 digitaal inzien in de Publiekshal, bij de afdeling Dienstverlening, Raakspoort te Haarlem. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond doorlopend tot 20.00 uur.